Krarupvej 25 (5700) - LANDZONETILLADELSE OG DISPENSATION FRA SKOVBYGGELINJE OG SØBESKYTTELSESLINJE

Krarupvej 25 (5700) - LANDZONETILLADELSE OG DISPENSATION FRA SKOVBYGGELINJE OG SØBESKYTTELSESLINJE

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje og søbeskyttelseslinje på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 10-af, Hundstrup By, Hundstrup.

Afgørelser efter planloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 650 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort torsdag d. 7. februar 2019.

Klagefrist til og med torsdag d. 7. marts 2019.