Svendborg Kraftvarme

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Svendborg Kraftvarme A/S (cvr. 33 05 45 21)

Der afholdes generalforsamling den 18. maj 2015 kl. 13.30 på adressen: Vand og Affald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter jf. vedtægternes § 5 følgende punkter:

1)  Valg af dirigent

2)  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3)  Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Årsrapport for 2014 er vedlagt.

4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.

5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Svendborg Kraftvarme A/S er lovgivningsmæssigt omfattet af ”hvile i sig selv”- princippet hvilket indebærer, at kundernes betaling skal svare til de
medgåede omkostninger for drift af kraftvarmeanlægget.Lovgivningsmæssigt er det ikke muligt at disponere overskud eller tab, da området er dækket af ”hvile i sig selv”-princippet.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand.

Bestyrelsen består af følgende: Ove Engstrøm (formand), Jesper Ullemose (næstformand), Jesper Kiel, Jørgen Nestor, Carl Madsen og Brian Lindgaard (medarbejdervalgt).

Det fremgår af vedtægternes § 7, at: ”Bestyrelsesmedlemmerne herunder formand og næstformand vælges for 4 år ad gangen”.

Punktet realitetsbehandles ikke, da ingen medlemmer af bestyrelsen er på valg ved denne generalforsamling.

7) Valg af revisor.

Det fremgår af vedtægternes § 12, at ”Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår (gen)valg af Søren P. Nielsen, Ernst & Young, godkendt Revisionspartnerselskab, Århus

8) Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Ove Engstrøm
Bestyrelsesformand