Gl. Lundeborgvej 53, 5874 Hesselager

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til arealoverførsel og ophævelse af landbrugspligt på matr. nr. 1-n Hesselagergård Hdg, Hesselager.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Byg, Plan og Erhverv, tlf. 62 23 33 33

Afgørelsen efter planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes til Byg, Plan og Erhverv, Ramsherred 5, 5700 Svendborg eller gerne digitalt til byg@svendborg.dk. Vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Se afgørelsen nedenfor

Offentliggjort den 30. oktober 2014
Klagefrist til og med den 27. november 2014