Foryngelse af Svendborg Kommunes gamle bøgeskove

Svendborg Kommune forsætter i august-oktober 2016 arbejdet med foryngelse af de gamle bøgebevoksninger i kommunens skove. I år sker arbejdet i den østlige del af Hallindskoven, Troldeskoven, Tyveskoven, St. Byhave Skov og Høje Bøge Skoven.

Bevoksningerne er gamle, nogle mere end 150 år og de skades i stigende grad af vind og nedbrydes langsomt af svampe og insekter. En foryngelse er derfor nødvendig for kontinuiteten i skovdriften og sikre, at der også er bøgeskov på arealerne i fremtiden.

De aktuelle bevoksninger er på i alt ca. 8 ha., svarende til 2,8 % af det kommunale skovareal.

- Både af sikkerhedsmæssige hensyn og af hensyn til den bæredygtige drift er det nødvendigt at forynge skovene nu, udtaler landskabsarkitekt Peter Møller, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

Han tilføjer, at udtyndingen af de gamle bøge udføres efter naturnære principper og vil give plads til opvækst af nye bøgetræer og dermed sikre generationsskiftet i skovene.

Afhængig af, hvordan bevoksningen reagerer på foryngelsesproceduren, skal der foretages endnu en udtynding om 3-5 år og igen om 10-12 år. Formålet er at skabe optimale lysforhold til opvækst af bøg.

- Metoden, vi bruger til at få selvforyngelsen af bøg i gang, er velafprøvet og meget udbredt i moderne skovbrug. Foryngelsen foregår ved, at vi fælder en del af de store træer – et arbejde, der kommer til at foregå over en årrække.

- Målet for processen er, at den nye generation af bøgetræer nu etablerer sig på arealerne under de tilbageværende gamle bøge efter ganske få år.

Arbejdet udføres i sensommeren, fordi der her er størst chance for tørt vejr, så skovningsarbejdet påvirker skovbunden mindst muligt.

- Når foryngelsen er gennemført, lader vi nogle træer stå tilbage som veterantræer og forfalde langsomt. Her er det vigtigt, at bevoksningen årligt gennemgås for risikotræer og at de træer, der er til fare for trafik og skovgæster, fældes, slutter Peter Møller.

Svendborg Kommune har i 2015 som den første kommune på Fyn fået certificeret sin skovdrift efter standarderne for bæredygtig skovdrift, PEFCTM og FSC®.

Svendborg Kommune ejer 290 ha. skov, der er fredskov.  Det betyder, at skoven skal plejes og opretholdes som skov.

Svendborg Kommune inviterer ca. 1. september på en skovtur i Høje Bøge Skoven på Skovvej, når udtyndingsarbejdet starter der. På turen kan interesserede borgere få en mere detaljeret forklaring på, hvordan foryngelsesarbejdet udføres i praksis. Invitation følger i lokale medier og på kommunens hjemmeside.

Kontakt
Landskabsarkitekt Peter Møller, Center for Ejendomme og Teknisk Service, tlf. 3017 5429.