Vandindvinding

Bøllemosevej 6, 5892 - Boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til, at udføre ny boring, og til at afprøve denne til vandforsyningsformål til ejendommene Bøllemosevej 6 og Bøllemosevej 4. Tilladelsen skal udnyttes inden den 1. maj 2016.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet frem til og med den 18. maj 2015, jf. klagevejledning i tilladelsen.

Der er samtidig med tilladelsen meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektet.