Boligområde ved Kogtved Søfartsskole

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.29

Byrådet har den 27. oktober 2020 endeligt vedtaget ovennævnte kommuneplanændring.

Formålet med kommuneplanændringen er at ændre plangrundlaget, så der gives mulighed for at hovedbygningen kan genanvendes som en del af et bofællesskab og at der kan opføres etageboliger på ejendommen.

Kommuneplantillægget er offentliggjort 6. november 2020 på kommunens hjemmeside og på plandata.dk   

Klagevejledning til Planklagenævnet er vedlagt som bilag.

Om kommuneplantillæg 2017.29

Kommuneplantillægget giver mulighed for at området kan anvendes til boligområde i form af etageboliger.

Kommuneplanrammen gør det muligt at planlægge for etageboliger i op til 2 en halv etage med en højde der ikke må overstige hovedbygningen og en bebyggelsesprocent på 35.

Rammen indeholder en række særlige bestemmelser, der skal sikre, at fortætningen af området sker under hensyn til hovedbygningen og omgivelser.

Udarbejdelse af lokalplan

Teknik- or Erhvervsudvalget har d. 5. marts 2020 besluttet, at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for Kogtved Søfartsskole med hensyntagen til de opmærksomhedspunkter som indgår i kommuneplantillægget.

I forlængelse af den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.29 vil der derfor blive udarbejdet et lokalplanforslag for området.

Når lokalplanforslaget er færdigt skal Byrådet tage stilling til om forslaget skal sendes i offentlig høring. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte en tidsramme for lokalplanforslaget og dets høring.