Boligområde ved den tidligere amtmandsvilla på Tvedvej

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.25

 

Byrådet har den 27. oktober 2020 endeligt vedtaget ovennævnte kommuneplanændring.

Formålet med kommuneplanændringen er at ændre plangrundlaget, så der gives mulighed for at amtmandsboligen kan indrettes med lejligheder og at der kan opføres etageboliger i den omkringliggende park.

Kommuneplantillægget er offentliggjort 4. november 2020 på kommunens hjemmeside og på www.planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandata.dk  

Klagevejledning til Planklagenævnet er vedlagt som bilag.

Om kommuneplantillæg 2017.25

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at området kan anvendes til boligområde i form af etageboliger.

Den tilhørende kommuneplanramme gør det muligt, at planlægge for etageboliger i op til 4 etager. Ud over indretning af boliger i amtmandsvilla giver rammen mulighed for at opføre maksimalt 6.000 etagemeter nybyggeri.

Rammen indeholder en række særlige bestemmelser, der skal sikre, at fortætningen af området sker under hensyn til amtmandsvillaen, parken og omgivelserne.

Om lokalplanforslag 656

Byrådet har derudover besluttet, at der skal ske en videre bearbejdning af lokalplanforslaget med hensyntagen til de opmærksomhedspunkter, som er rejst under den offentlige høring, herunder forhold omkring indbliksgener og bevaring af amtmandsvillaen.

Hvis der foretages væsentlige ændringer ift. det hørte til lokalplanforslag, så kan der efter planloven være krav om fornyet høring.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte en tidsramme for enten en fornyet høring af et revideret lokalplanforslag eller en endelig vedtagelse af et revideret forslag uden ny høring.

Der vil derfor på et senere tidspunkt enten blive foretaget en ny høring af et revideret lokalplanforslag eller træffes beslutning om vedtagelse af endelig lokalplan for området.

 

Fejl på Plandata (tilføjet 06-11-2020)

Svendborg Kommune er blevet opmærksom på, at på Plandata.dk indeholder plandokumentet (kommuneplantillægget) forhold, der ikke er i overensstemmelse med det plandokument, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Derfor er det korrekte plandokumentet nu tilgængeligt på Plandata.dk. 

Det korrekte plandokumentet indeholder følgende ændringer ift. til det der indtil nu har været tilgængeligt i Plandata.dk:

  • De tre nye rammeområders status er rettet fra ”Kladde til vedtaget” til ”Vedtaget”
  • De to aflyste rammeområders status er rettet fra ”Vedtaget” til ””Aflyst”

Kommuneplantillægget på kommunenshjemmeside har ikke indeholdt denne fejl, hvor status for rammeområderne har været korrekt angivet siden offentliggørelsen den 04-11-2020.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at ovenstående fejl ikke medfører en reduktion af klagemuligheder.