Boligområde ved Bagergade 28-30 - Høring forud for planlægning

Boligområde ved Bagergade 28-30 - Høring forud for planlægning

Baggrund

Bagergade 28-30 har tidligere fungeret som institution for børn, Børnely, men har i mange år ikke været i brug til dette. Byrådet besluttede derfor at sætte ejendommen til salg ved et optionstilbud med henblik på at etablere nye boliger. Etablering af ny bebyggelse i bymidten er i tråd med kommuneplanens hovedstruktur, hvor målsætningen er, at byudvikling kan ske både ved byomdannelse og ved fortætning af eksisterende byområder.

Vinderforslaget blev ”En fynsk frugthave”. For at kunne realisere vinderforslaget med omdannelse af den tidligere institution i Bagergade 28-30 samt opføre nye boliger på grunden er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

I den eksisterende kommuneplanramme er området ved Bagergade og ned mod boldbanen udlagt til blandet bolig og erhvervsområde, med en bebyggelsesprocent på 75%, en etagehøjde på 2½, med en maks. højde på 11,5 m.

Med en ændring af kommuneplanrammen lægges op til at ændre området til bolig, samt at ændre bebyggelsesprocenten til 85% og øge etagehøjden til 4 med maksimal højde på 15 m.

Ændret planlægning

Svendborg Kommune igangsætter ændring kommuneplanen med en forudgående høring.

Derfor indkaldes idéer og forslag i forhold til ændring af områdets anvendelse til boligformål i form af etagebebyggelse samt ændring af bebyggelsesprocent og bebyggelseshøjde.

Borgere og myndigheder har nu mulighed for at komme med bemærkninger og idéer til den kommende planlægning af kommuneplanens rammer. Høringen igangsættes med annoncering på kommunens hjemmeside.

Høringsperioden løber fra den 7. oktober til og med den 3. november 2019.

Ideer og bemærkninger

Du kan sende dine idéer og bemærkninger pr. mail: plan@svendborg.dk eller brev til Plan og Erhverv, Frederiksø 4, 1. sal, 5700 Svendborg.

Husk at angive henvendelsen ”Forudgående høring – Bagergade 28”.

Det videre forløb

Efter den forudgående høring forventes det, at der vil blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag. Planerne vil efterfølgende blive offentliggjort i 8 uger, hvor borgere får mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.