Boliger i Bagergade 28-30

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2017.23 og til lokalplan 652

 • Besluttet af Svendborg Byråd den 25. februar 2020
 • Offentliggjort den 11. marts 2020
 • Høringsfrist den 7. maj 2020

Planforslagene kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk   

Alternativt ved henvendelse til

 • Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg  

Offentlig høring

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

 • plan@svendborg.dk
 • Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg​​​​​​​

Alle indkomne svar indgår i Byrådets endelige behandling af planen. 

Formål og baggrund med planlægningen 

Baggrunden for udarbejdelse af planforslagene er kommunens ønske om at sælge ejendommen til et byudviklingsprojekt.
Byrådet vedtog den 30. oktober 2018, at udbud af Bagergade 28-30, skulle ske efter særlige principper for bebyggelse i Bagergade og for bebyggelse langs Skolegade.
Ny bebyggelse i området kunne deles i to typer. Bebyggelse i Bagergade og bebyggelse nede på skrænten langs Skolegade.
Ejendommen blev efterfølgende sendt i udbud med en række tildelingskriterier for vurdering af tilbud på ejendommen.

Tilbudsgiverne skulle fremkomme med et skitseprojekt, der viste, at bebyggelsen danner en helhed og skaber et spændende bymiljø med attraktive boliger.
Byrådet besluttede den 25. juni 2019 at udpege en vinder, som blev ”En fynsk frugthave på terrasser”.

Projektforslaget

Der er efterfølgende arbejdet videre med projektforslaget, hvor der er sket en række justeringer i forhold til at tilpasse projektet til grunden. Projektforslaget danner baggrund for planforslagene.

Vinderprojektet arbejder med, at den eksisterende bygning i Bagergade bevares og renoveres til boliger og alle etager udnyttes. Kælderetagen er tænkt til benyttelse til depotrum, motionsrum, værksteder, gæsteværelser og fælles café med køkken. Her vil der være udkig til frugtlunden, der er ét stort grønt område midt på grunden, hvortil der er offentlig adgang.

Ny bebyggelse opføres som to etageejendomme på op til 5 etager i den nordlige ende af grunden. Antallet af boliger bliver herefter op til 36 i alt på grunden. Bygningerne bliver opført i mursten med facadedetaljer i træbeklædning, plademateriale og cortenstål. Bygninger opføres med flade tage.

Alle boliger får altaner med udsigt til haven. Adgangsveje til grunden skabes ved at etablere en portgennemgang i bygningen ud mod Bagergade og der etableres ligeledes vejadgang fra Dronningemaen i forlængelse af den offentlige parkeringsplads ved badmintonhallen.

Etablering af portgennemgang ud til Bagergade vil betyde, at der nedlægges ca. 3 parkeringspladser i gaden.

Planforslagenes indhold

Kommuneplantillægget udlægger området til boligområde, med 

 • mulighed for opførelse af etageboligbebyggelse, 
 • maks. 5 etagers bebyggelse i den nordlige ende af grunden​​​​​​​,
 • en maks. højde på 17 meter for ny bebyggelse,
 • en bebyggelsesprocent på 90% for hele ejendommen. 
 • ny bebyggelse i Bagergade skal tilpasses gadens øvrige bebyggelse.

Lokalplanen har til formål at

 • muliggøre fortætning af Svendborg Bymidte ved omdannelse og opførelse af etageboliger.
 • sikre sammenhæng og harmoni mellem eksisterende bebyggelse i Bagergade og ny bebyggelse gennem placering, skala og materialer.
 • sikre en frugthave i lokalplanområdet med offentlig adgang og opholdsmuligheder, der understøtter fællesskab.
 • sikre private opholdsarealer i form af altaner til alle boliger.
 • sikre at omdannelsen af den eksisterende bygning i Bagergade sker i henhold til bygningens oprindelige arkitektur.

Lokalplanen indeholder bestemmelser for ombygning af den eksisterende bygning i Bagergade, hvor der gives mulighed for etablering af portgennemgang til Bagergade.

Den nye bebyggelse skal placeres i den nordlige ende af grunden indenfor to byggefelter, der er placeret, så der er mulighed for at gå gennem bebyggelsen ind på det fælles friareal – frugthaven. Derudover er der stiforbindelse fra henholdsvis Bagergade og Skolegade.

Bestemmelserne skal sikre, at ny bebyggelse opføres i maks. 5 etager i mursten i farver, der er tilpasset eksisterende bygningers udtryk. Derudover kan der tilføjes nye materialer, der understreger den nye arkitektur.
Lokalplanen indeholder ligeledes bestemmelser om adgangsveje og parkering.

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet fire uger fra offentliggørelsen.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus 

Retsvirkninger af lokalplanforslag

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Rolf Gerster på telefon 2479 3291.