Bøsøre Vandværk - Vandindvindingstilladelse på 45.000 m3

Svendborg Kommune giver tilladelse til, at Bøsøre Vandværk må indvinde op til 45.000 m3 grundvand årligt.

Tilladelsen gælder for 30 år frem til den 26. marts 2054.

Tilladelsen meddeles i henhold til vandforsyningslovens samt miljøbeskyttelseslovens. Ansøgningen er VVM-screenet, og det er vurderet, at indvindingen ikke er omfattet af VVM-pligt. I tilknytning er det vurderet, at det ansøgte, ikke påvirker et Natura 2000-område herunder bilag IV-arter væsentligt jævnfør habitatbekendtgørelsen.

Der kan klages over indvindingstilladelsen og screeningsafgørelsen frem til den 24. april 2024 – Læs nærmere i klagevejledningerne i de to afgørelser.