Bøllemosevej 21 (5892)

Bøllemosevej 21 (5892) - Boretilladelse og Foreløbig vandindvindingstilladelse

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til, at etablere en supplerende boring samt foreløbig vandindvindingstilladelse på Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. Tilladelsen gives på 35.000 m3 årligt, og gives for en tidsbegrænset periode på 3 år. Vandindvindingens formål er forsyning af husdyrbrug, almindelige landbrugsformål samt husholdning.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 8. november 2019, jf. klagevejledning i tilladelsen.

Der er samtidig med afgørelsen meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektet. Afgørelsen er vedlagt denne afgørelse som bilag.