Bjerrebyvej 19 (5700) - Boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til, at etablere en supplerende boring samt foreløbig vandindvindingstilladelse tilknyttet Skiftekær Økologi ApS. Boringen ønskes tilknyttet det eksisterende anlæg til vanding af frilandsgrøntsager, og den samlede indvinding øges ikke. Formålet med tilladelsen er at udføre og teste en borings egnethed til vandindvinding på op til 15.000 m3 årligt, og gives for en tidsbegrænset periode på 1 år. Hvis boringen viser sig egnet til den ønskede indvindings størrelse, skal der søges om endelig tilladelse.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 22. maj 2020, jf. klagevejledning i tilladelsen.

Der er samtidig med afgørelsen meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektet. Afgørelsen er vedlagt denne afgørelse som bilag.