Bjerrebyvej 11 (5700) Landzonetilladelse til 18 m2 overdækning

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til lovliggørelse af  18 m2 overdækning på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 20-c, Gesinge By, Bjerreby.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 13. oktober 2020.

Klagefrist til og med d. 10. november 2020.