Afgørelse om tilladelse til forlængelse af stenkiste under jernbane i privat vandløb på matr.nr. 126, Lunde By, Lunde

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til forlængelse af en stenkiste under jernbanen i privat vandløb på matr.nr. 126, Lunde By, Lunde.

Forlængelse af rør under en overkørsel kræver en tilladelse efter vandløbslovens §47, jf. §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Da det er vurderet, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring, jf. samme bekendtgørelses §17.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 21226496.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 18. marts 2021. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.naevneneshus.dk.

Der er fastsat et klagegebyr på 900,- kr.