kystbeskyttelse Strandgårdsvej 21

Afgørelse om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse med vilkår om kompenserende fodring, Strandgårdsvej 21, 5762 V. Skerninge

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelse og afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Der er givet lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse i form af udlægning af sten med vilkår om kompenserende sandfodring på matrikel 6a Vester Skerninge By, Vester Skerninge.

Nærmere oplysninger om projektet kan ses af afgørelsesbrevet og de vedlagte bilag.

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte sagsbehandleren på tlf. nr. 6223 3416.

Klagefristen på de to afgørelser er 29. november 2019, og evt. klage over afgørelserne skal ske digitalt via klageportalen på: naevneneshus.dk.