Afgørelse - Miljøvurdering af etablering af grøfter mm. ved Møllevejen Marstal Ærø

Svendborg Kommune har i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) samtidig truffet afgørelse om, at vandløbsreguleringsprojekt for etablering af nye grøfter og frilægning af rørlagt vandløb på areal syd for Møllevejen og gennem Toftegårdskoven i Marstal ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelse.

Klage vedrørende afgørelserne skal være modtaget senest den 20. august 2020. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.