Jobcenter logo
Jobcenter logo

Jobcenter

Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område, § 3, skal kommunen:

  • behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken
  • fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

For at overholde sagsbehandlingstiden forudsætter det, at:

  • ansøgningen er udfyldt korrekt
  • evt. ansøgningsfrist er overholdt og
  • evt. påkrævet dokumentation er fremskaffet.
Generelle frister for sagsbehandlingstider
Sagstype Retsgrundlag Mål for sagsbehandlingstid
Klager over afgørelser (og genvurdering af afgørelser) Lov om retssikkerhed og administration 4 uger
Aktindsigt i egen sag (part i sagen) Forvaltningsloven 7 arbejdsdage

 

Svarfristen afhænger af det enkelte sagsområde.
Kan der ikke inden 7 arbejdsdage gives et konkret svar på din henvendelse, sendes der en information til dig om, hvornår du kan forvente svar.

Nedenfor er Jobcentret's svarfrister på en række lovområder og sagstyper:

Sagstype Mål for sagsbehandlingstiden
Retsgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
§ 22: Afgørelse om tilbud om
- Vejledning og opkvalificering
- Virksomhedspraktik
- Ansættelse med løntilskud
14 dage
§ 22: Afgørelse om ansættelse med løntilskud når borgeren skal i fleksjob 1 måned
§ 44: Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktikperioden 14 dage
§ 50a: Afgørelse om tilbud om virksomhedspraktik for unge under 18 år 14 dage
§ 51: Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud når borgeren er førtidspensionist 2 måneder
§ 69 & 70: Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for fleksjob er tilstede 6 måneder
§ 73b: Afgørelse om tilbud om selvvalgt uddannelse 14 dage
§ 73c: Afgørelse om tilbud hos anden aktør 1 måned
§ 74: Afgørelse om hjælp til kortvarige kurser samt mentorordning for personer i fleksjob 14 dage
§ 74, 76 og 77: Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning, personlig assistance samt nødvendige merudgifter 1 måned
§ 76 og 77: Afgørelse om hjælp til undervisningsmateriale 14 dage
§ 78: Afgørelse om støtte til mentorordning 14 dage
§ 82: Afgørelse om ret til beordringsgodtgørelse 14 dage
§ 99: Afgørelse om hjælp til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud 14 dage
§ 100: Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning når borgeren er i ordinær beskæftigelse 1 måned
§ 101: Afgørelse om støtte til mentorordning, når borgeren er i ordinært beskæftigelse 1 måned
Retsgrundlag: Lov om aktiv social politik
§ 46: Afgørelse om hvorvidt betingelserne for støtte til revalidering, fx uddannelse, omskoling mv. er til stede 3 måneder
§ 65: Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed 6 måneder
Retsgrundlag: Lov om integration af udlændinge
§ 23: Afgørelse om tilbud om
- Vejledning og opkvalificering
- Virksomhedspraktik
- Ansættelse med løntilskud
14 dage
§ 23a: Afgørelse om tilbud om
- Korte vejlednings- og afklaringsforløb
- Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb
1 måned
§ 23b: Afgørelse om tilbud om virksomhedspraktikplads 1 måned
§ 23c: Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud 1 måned
§ 23d: Afgørelse om tilbud om mentorfunktion 1 måned
§ 34: Afgørelse om hjælp til
- Deltagelse i særlige forløb
- Transport
- Værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning
- Særlige undervisningsmaterialer
- Egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler
14 dage
Retsgrundlag: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.m.
§ 10: Afgørelse om personlig assistance til handicappede i erhverv mm. 1 måned