Borgerservice

Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område, § 3, skal kommunen:

  • behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken
  • fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

For at overholde sagsbehandlingstiden forudsætter det, at:

  • ansøgningen er udfyldt korrekt
  • evt. ansøgningsfrist er overholdt og
  • evt. påkrævet dokumentation er fremskaffet.
Generelle frister for sagsbehandlingstider
Sagstype Retsgrundlag Mål for sagsbehandlingstid
Klager over afgørelser (og genvurdering af afgørelser) Lov om retssikkerhed og administration 4 uger
Aktindsigt i egen sag (part i sagen) Forvaltningsloven 7 arbejdsdage

Svarfristen afhænger af det enkelte sagsområde.
Kan der ikke inden 7 arbejdsdage gives et konkret svar på din henvendelse, sendes der en information til dig om, hvornår du kan forvente svar.

Nedenfor er Borgerservice's svarfrister på en række lovområder og sagstyper:

Sagstype Mål for sagsbehandlingstiden Evt. bemærkninger
Retsgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik
§ 23: Ansøgning om uddannelseshjælp 15 hverdage  
§ 25: Ansøgning om kontanthjælp 15 hverdage Af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 12 følger: Ydelsescenteret i kommunen skal give jobcenteret meddelelse om, hvorvidt en ansøger af kontanthjælp eller uddannelseshjælp bevilges kontanthjælp henholdsvis uddannelseshjælp. Fristen for afgivelse af denne meddelelse er 15 hverdage efter første henvendelse til kommunen om hjælp.
§§ 27 og 27a: Hjælp til visse persongrupper 1 måned  
§34: Ansøgning om særlig støtte 1 måned  
§ 34 a: Ansøgning om støtte til nødvendige undervisningsmaterialer ifm. studiestart 1 måned Målgruppen er unge under 30 år, der forud for påbegyndelsen af uddannelsen har modtaget uddannelseshjælp som enlig forsørger.
§ 34 b: Ansøgning om særlig støtte til deltagerbetaling ifm. start på nødvendig almen voksenuddannelse og almen gymnasiale uddannelser som enkeltfag til personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23. 1 måned Det er en forudsætning, at deltagelsen i uddannelsen skal påbegyndes på baggrund af et uddannelsespålæg
§§ 74 - 74 i: Ledighedsydelse og særlig ydelse i forbindelse med visitation til fleksjob 2 uger  
§ 81: Ansøgning om enkeltudgifter 1 måned  
§ 82: Ansøgning om sygebehandling mv. 1 måned  
§ 83, stk. 1: Ansøgning om hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år 1 måned  
§ 83, stk. 2: Ansøgning om hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver 1 måned  
§ 84: Ansøgning om hjælp til udgifter til at forsørge et forældreløst barn 1 måned  
§ 85, stk. 1: Ansøgning om hjælp til flytning 1 måned  
§ 85, stk. 2: Ansøgning om hjælp til flytning til udlandet 1 måned  
§ 85a: Ansøgning om efterlevelseshjælp 4 uger  
Retsgrundlag: Repatrieringsloven
§§ 7 - 11: Ansøgning om hjælp til repatriering mv. iht. repatrieringsloven 1 måned  
Retsgrundlag: Lov om integration af udlændinge i Danmark
§ 35: Ansøgning om enkeltudgifter 1 måned  
§ 36: Ansøgning om sygebehandling mv. 1 måned  
§ 37, stk. 1: Ansøgning om hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år 1 måned  
§ 37, stk. 2: Ansøgning om hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra udlændingen 1 måned  
§ 38: Ansøgning om hjælp til udgifter til at forsørge et forældreløst barn 1 måned  
§ 39: Ansøgning om hjælp til flytning 1 måned  
Retsgrundlag: Lov om individuel boligstøtte
§§ 54 - 57: Ansøgning om beboerindskudslån 4 uger  
§§ 65 - 68: Ansøgning om beboerindskudslån til flygtninge 4 uger  
§ 70: Ansøgning om garanti 4 uger  
Retsgrundlag: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
§ 43, stk. 1, nr. 2: Ansøgning om økonomisk fripladstilskud til dagtilbud og SFO 4 uger

Ansøgningen kan dog først behandles, når borgeren bor i Svendborg Kommune.

Ved ansøgning som enlig kan ansøgningen først behandles, når ægtefælle/samlever ikke længere er registreret på adressen.
§ 76, stk. 1, nr. 1: Ansøgning om økonomisk fripladstilskud til klubtilbud 4 uger

Ansøgningen kan dog først behandles, når borgeren bor i Svendborg Kommune.

Ved ansøgning som enlig kan ansøgningen først behandles, når ægtefælle/samlever ikke længere er registreret på adressen.
Retsgrundlag: Lov om sygedagpenge
§§ 6 og 38: Ansøgning om dagpenge ved sygdom til lønmodtagere 6 uger  
§§ 41 og 43: Ansøgning om dagpenge ved sygdom til selvstændige erhvervsdrivende 6 uger  
Retsgrundlag: Lov om social pension
§ 14: Ansøgning om personligt tillæg 4 uger  
§ 14a: Ansøgning om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg 4 uger  
Retsgrundlag: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr. 1006 af 19/08/2010)
§ 17: Ansøgning om personligt tillæg 4 uger  
§ 18: Ansøgning om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg 4 uger  
Retsgrundlag: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
§ 9: Ansøgning om særlig uddannelsesydelse 15 hverdage Perioden bevilges af Jobcentret, og ydelsen søges i Borgerservice hurtigst muligt.