Familie, Børn og Unge

Nedenfor er svarfrister vedr. Familie, Børn og Unge på en række lovområder og sagstyper:

Sagstype Mål for sagsbehandlingstiden
Retsgrundlag: Serviceloven
§ 11, stk. 4: Træning 8 uger
§ 11, stk. 5: Særlig familievejlederordning 3 måneder
§§ 41, 42, 45: Merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste og ledsagerordning 8 uger
§ 50: Børnefaglig undersøgelse

4 måneder, jf. § 50, stk. 6
2 måneder ved tvangsforanstaltninger, jf. § 51

§ 52 a, stk. 1, nr. 2: Ansøgning om efterskoleophold 8 uger
§ 57 c: Vold eller grov kriminalitet Foreløbig handleplan indenfor senest 7 dage.
§ 62: Genbehandlingsfrister

1 år – Hvis barnet eller den unge ikke har været anbragt uden for hjemmet inden for det seneste år før datoen for den aktuelle anbringelse.

2 år – Hvis barnet eller den unge har været anbragt uden for hjemmet inden for det seneste år før datoen for den aktuelle anbringelse.

3 år - Børne- og Ungeudvalget kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af et barn, under 1 år.
§ 70: Opfølgning i forhold til iværksat foranstaltning 3 måneder, herefter hver 6. måned
§ 75, stk. 2: Formandsafgørelse Inden 24 timer
§ 75, stk. 3: Skal efterfølgende forelægges Børne- og Ungeudvalget inden Inden 7 dage
§ 84: Aflastning, begrundet i barnets handicap 8 uger
§ 140: Handleplan 2 måneder
§ 155: Skriftlig bekræftelse på modtagne skriftlige underretninger 6 dage
§ 142, stk. 1, nr. 1: Undersøgelse vedr. ansøgninger om konkrete plejegodkendelser og konkrete godkendelser til aflastning 2 måneder
§ 142, stk. 1, nr. 2: Undersøgelser vedr. ansøgninger om godkendelse til netværksplejefamilier og netværksaflastning 2 måneder

Lov nr. 564 af 06.06.2007.
Lov om Ungdomsuddannelse for Unge med særlige behov

STU:
UU-vejleder indstiller til visitationsudvalg vedrørende STU.
Der afholdes møder 4 gange årligt.
Såfremt det skønnes nødvendigt – kan ekstra møder afholdes

Som udgangspunkt sendes der indenfor 5 arbejdsdage efter visitationsudvalgsmødet, svar til den unge, om pågældende er optaget på STU eller ej
Retsgrundlag: Dagtilbudsloven
§ 43, stk. 1, nr. 3: Behandlingsmæssig friplads 10 uger
§ 43, stk. 1, nr. 4: Socialpædagogisk friplads 10 uger
Retsgrundlag: Retssikkerhedsloven
§ 67: Generel klagefrist til Det Sociale Nævn 4 uger
§ 57: Generel klagefrist til Ankestyrelsen 4 uger
Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område af 28.12.2012
§ 14: 4 uger – såfremt revurdering ikke kan færdiggøres indenfor 4 uger, skal klageren have besked herom, og hvornår revurderingen kan forventes afsluttet

Tilbage til Børn og Unge forsiden.