Vandforsyningsplan Svendborg 2010 - 2022

Rent drikkevand er en selvfølge for de fleste borgere i Danmark. Vi har i dag et velfungerende net af almene vandværker, der leverer rent drikkevand ud fra grundvand, der som oftest kun bliver iltet og filtreret. Andre får drikkevand fra deres egen brønd eller boring. Her bliver vandet typisk ikke behandlet før det bruges.

Denne situation er ikke en selvfølge – det er ganske usædvanligt at man i Danmark kan hente rent drikkevand direkte op fra grundvandet. Store dele af EU er afhængig af vand fra floder og søer. Dette vand skal renses gennem mange og komplicerede processer, inden det kan anvendes som drikkevand.

Grundvandet er i et tæt samspil med vådområder, kilder og vandløb. Grundvandets kvalitet og mængde har derfor betydning for naturværdierne.

Det er kommunen, der giver tilladelser til indvinding af grundvand til drikkevand, industri-formål og markvanding. Det er også kommunen, der giver tilladelse til at indvinde overflade-vand.

Drikkevandsforsyningen sikres i Danmark gennem planlægning på forskellige niveauer. I Svendborg Kommune har vi valgt at sikre fremtidens drikkevand gennem kommuneplanen, der indeholder retningslinjer for den generelle grundvandsbeskyttelse. Derudover udarbejder kommunen planer for grundvandsbeskyttelse1 der sikrer de nuværende og planlagte indvindingsoplande mod forurening. Endelig kan kommunen gennem vandforsyningsplanen bl.a. sikre grundvandsmagasinerne mod overudnyttelse.

Vandforsyningsplanens hovedformål er dog at sikre, at befolkningen kan få drikkevand af god kvalitet på en nem og sikker måde.
 

Vandforsyningsplanen

Svendborg Byråd har ifølge Vandforsyningslovens § 14 til opgave at udarbejde en plan for, hvordan vandværkerne skal forsyne borgerne i Svendborg Kommune med drikkevand – en vandforsyningsplan.

Byrådet skal sikre sig, at vandforsyningsplanen ikke er i modstrid med vedtagne planer for grundvandsbeskyttelse eller med regionplanen, der indtil videre er ophøjet til landsplan-direktiv. Det er Byrådet selv, der efter kommunalreformen vedtager planer for grundvandsbeskyttelse. Foreløbig er der vedtaget én plan for Tåsinge (vedtaget i 2005 af Fyns Amt) og en for Svendborg området (vedtaget 21. december 2009, planen omfatter Oure, Skårup, Tved, Ollerup vandværker samt Svendborg Vand A/S).

Regionplanens bestemmelser videreføres enten i de statslige vandplaner eller i kommuneplanen. Enkelte region-planbestemmelser videreføres dog i vandforsyningsplanen.

De tre tidligere kommuner (Gudme, Egebjerg og Svendborg) har alle vedtaget vandforsyningsplaner. Disse indgår i grundlaget for denne plan.

Vandforsyningsplanen indledes i afsnit 1 med Byrådets målsæt-ninger. I afsnit 2 findes generelle planbestemmelser og i afsnit 3 specifikke bestemmelser for det enkelte vandværk. I afsnit 4, 5 og 6 beskrives de data og overvejelser, der ligger til grund for planen. 5

Planen gælder for 12 år, altså frem til 2022. Perioden svarer til den overordnede planperiode for Kommuneplan 2009. Planen bliver som udgangspunkt revideret hvert 4. år, dvs. første gang i 2014.

Miljø og Teknik har, i forbindelse med udarbejdelse af planforslaget, afholdt møder med Vandrådet og de enkelte vandværker, der har bidraget med oplysninger, synspunkter og ønsker. Endvidere har Miljø og Teknik sendt udkast til planen i forhøring hos alle vandværker før behandlingen i Udvalget for Miljø og Teknik april 2010.

Se Vandforsyningsplanen via linket til højre.