Rapporter

Rapporter

(link til regionens hjemmeside)

Region Syddanmark har lavet en omfattende analyse af de 29 største byer i regionen, herunder Svendborg.

Undersøgelsen giver et billede af Svendborgs styrker og udfordringer, og der er set nærmere på livsstile, demografi og flyttemønster, samt de forskellige erhvervsmuligheder.

 

Kortlægning og analyse af byrum og byliv i Svendborg bymidte. Rapporten er udarbejdet af Gehl Architects og er grundlag for udarbejdelse af strategi for byrum i området mellem bymidte og havn, som vil forelægge ultimo 2010.

 

Rapporten giver en status på de hidtidige erfaringer med Cittaslow i Svendborg 2008-2010. Samtidig er der bud på ledetråde for det fremadrettede arbejde i og udenfor Rådhuset.

 

De 4 kommuner Ærø, Langeland, Faaborg- Midtfyn og Svendborg har en fælles maritim kulturarv. Med udgangspunkt i Øhavets havne indgik kommunerne i 2010 en aftale med Kulturarvsstyrelsen om at udarbejde det første tværkommunale kulturarvskommuneprojekt.De fem havne; Faaborg, Ærøskøbing, Marstal, Rudkøbing og Svendborg er blevet registreret og kortlagt med henblik på at afdække og tydeliggøre kulturarven på tværs af Øhavet.

 

I Strategi for Danmarks blå hjerte – fem porte til maritime oplevelser, oplistes en række idéer til konkrete projekter, der søger at forene den materielle og immaterielle kulturarv. Visionen er at se den maritime kulturarv som et middel til sydfynsk udvikling - i respekt for bevaringshensynet.

 

Analysen er udarbejdet af COWI for alle de fynske kommuner og giver et statusbillede af detailhandlen på Fyn anno 2008.

 

Analysen har til formål at bidrage med detaljeret og lokal viden om detailhandelsstrukturen i Svendborg Kommune, forholdet mellem detailhandlen i de større byer og behovet for nye arealer til butiksformål, som et vigtigt input til kommuneplanlægningen.

 

En rapport om hvordan, der kan opnås synergieffekter mellem Femern-forbindelsen og regional vækst på Sydfyn.

 

Fynsprojektet er sat i gang af miljøministeren efter aftale med de ni fynske borgmestre, og skal undersøge, hvordan en fælles planlægning kan understøtte og fremme en fælles fynsk vækstdagsorden. Læs mere her.

Projektets første fase - Videnindsamling og videnopdatering om Fyn - er afsluttet og samlet i en rapport.

 

Kontur står for KOmmunale NøgleTal om Udvikling i Region Syddanmark. De indehodler fakta og baggrundsviden for region, kommuner og andre aktører.

 

Aktiverende arkitektur og byplanlægning anviser, hvordan det tidligere godsbaneareal ved Svendborg havn kan omdannes til midlertidige aktiviteter indtil der skal ske en videre byudvikling af området. Folderen er udarbejdet i 2010 med støtte fra Socialministeriet og Danmarks Idræts Forbund.

 

Rapporten rummer en kortlægning og analyse af de aktuelle parkeringsforhold i Svendborg bymidte, og en strategi for tilvejebringelse af op mod 500 nye parkeringspladser, herunder etablering af parkeringshuse.

 

I forbindelse med den sydfynske motorvej mellem Svendborg og Odense, ønsker Svendborg Kommune, at der etableres et transportcenter i Svendborg.

Rapporten beskriver en mulighed for at udviklinge transportcentret og de tilstødende områder. Projeket er under udvikling og konkretiseres yderligere i løbet af 2011.

 

Indenrigs- og Socialministeriet har i samarbejde med Ærø og Svendborg Kommuner iværksat og finansieret en større, uvildig undersøgelse af Ærøs fremtidige færgebetjening. Denne rapport er resultatet af denne undersøgelse og den belyser konsekvenserne af forskellige forslag til en omlægning af Ærøs nuværende færgestruktur.

 

Denne rapport rummer fire mulige scenarier for udvikligen af arealet mellem Jessens Mole og baneterrænet.