Økonomiske konsekvenser af personskader i trafikken

Omkostningerne til at gennemføre de enkelte tiltag i trafiksikkerhedsplanen er ikke billige, men skal hele tiden vejes op mod den økonomiske gevinst som en øget trafiksikkerhed vil medføre.

Hver gang der sker ulykker med især personskader er omkostningerne høje, ikke mindst de menneskelige omkostninger i forbindelse med sorg og smerte efter en ulykke. Samtidigt koster ulykkerne samfundet mange penge til eksempelvis hospitalsregninger og genoptræning og evt. tildeling af førtidspension. Omkostninger som vil blive reduceret, hvis antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken reduceres.

Af Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 er det givet at de gennemsnitlige samfundsøkonomiske udgifter pr. personskade som følge af en ulykke i trafikken i 2014 blev opgjort til:

Personrelaterede omkostninger (behandling, pleje m.m.): 767.003 kr.
Materialeskadeomkostninger: 2.040.607 kr.
I alt: 2.807.610 kr.

I 2011 viste Landspatientregistret at der på landsplan var registreret 41.272 personskader som følge af trafikulykker. På baggrund af det er det beregnet, at de offentlige udgifter forbundet med personskader i trafikken i 2011 udgjorde ca. 2,5 mia. kr. på landsplan. De fleste af personskaderne var mindre alvorlige, og udgifterne omfattede kun et enkelt besøg på skadestuen.
De offentlige udgifter fordeles mellem kommuner, regioner og stat som vist i figuren nedenfor. Det skal dog siges at udgifterne kan variere afhængigt af opgørelsesmetoden.

Graf over økonomiske konsekvenser af personskader i trafikken

Som det ses af ovenstående fordeling af udgifter forbundet med personskadeulykke, dækkes den største del af kommunerne.  Grunden til det er, at mange af de svært tilskadekomne i trafikken tildeles førtidspension efter en årrække, og kommunen finansierer en stor del af det.

Ved at opstille de økonomiske konsekvenser ved personskadeulykker er det muligt at give et økonomisk billede af, hvor meget en trafikulykke koster samfundet. På den måde kan kommunen derefter sammen-holde omkostningerne til personskader med omkostningerne til nyanlæg af forskellige trafiktiltag og vurdere om det giver en samfundsøkonomisk fordel at gennemføre anlægget. Samtidigt er det muligt at prioritere mellem de enkelte projekter ved en vurdering af, hvor mange ulykker de enkelte tiltag kan forventes at spare kommunen på sigt.

I 2014 havde Svendborg Kommune 23 dræbte eller tilskadekomne i trafikken. Under forudsætning af at kommunens andel af udgifterne til personskadeulykker udgør 51 %, havde Svendborg Kommune udgifter svarende til 32,9 mio. kr.

Svendborg Kommune har en målsætning om, at der højest må være 15 dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2020, svarende til udgifter på 21,5 mio. kr. for kommunen. Det svarer til en besparelse for kommunen på 11,4 mio. kr. i 2020 sammenlignet med 2014.

Det er derfor vigtigt at der hvert år afsættes midler til trafiksikkerhed i budgettet, så kommunens mål og visioner kan realiseres.