Trafiksikkerhedsinspektion af strækninger

I Svendborg Kommune er de registrerede trafikulykker spredt ud over vejnettet uden større koncentrationer.

På grund af den meget spredte ulykkesforekomst er det vurderet, at traditionel ulykkesbekæmpelse med udpegning af ulykkesbelastede steder ikke kan bidrage væsentligt til at forbedre trafiksikkerheden.

Derfor vil der blive foretaget trafiksikkerhedsinspektion af det kommunale vejnet over en 4 årig periode.

Inspektionen vil fortrinsvist foretages udenfor byområder, og opdelingen over de 4 år vil ske ud fra en prioriteret rækkefølge:

  • År 1: De veje, som har betydning for den gennemkørende eller kollektive trafik, eller har afgørende betydning for afvikling af den lokale nærtrafik.
  • År 2: De veje, som har betydning for den lokale trafik.
  • År 3 og 4: De veje, som har mindre betydning for afvikling af trafikken.

Formålet med inspektionen vil være at mindske især antallet af eneulykker, ulykker med bløde trafik og ulykker sket i mørke/tusmørke. Inspektionen kan omhandle gennemgang af farlige sving, strækninger med faste genstande . Et sikkert sideområde (sikkerhedszone) er et areal udenfor kørebanen, som er fri for faste genstande og påkørselsfarlige genstande. Desuden er det udformet, så en bilist der kører udenfor kørebanen ikke vælter. Bredden af arealet afhænger af hastighedsbegrænsningen på strækningen. Ved en trafiksikkerhedsinspektionen af vejnettet er der muligt at lokalisere de faste genstande.

Hastighederne er også en vigtig faktor i udpegningen af de enkelte strækninger og valg af løsning.

Trafiksikkerhedsinspektionen vil resultere i udarbejdelse af trafiksikkerhedsprojekter, som skal indgå i de årlige prioriteringer af trafiksikkerhed.