Trafiksikkerhedsplan 2015-2019

Da vi alle ønsker at kunne færdes sikkert på vejene er trafiksikkerhed noget der berører os alle, hvad enten det er som bilist, cyklist eller fodgænger.

Trafiksikkerheden er også vigtig i forhold til børns skoleveje, så eleverne trygt og sikkert kan gå eller cykle til og fra skole.

Ulykker i trafikken er med til at forårsage stor fysisk og psykisk smerte ved dem der berøres af ulykken, og koster kommunen penge. Ved at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken vil det være med til at mindske de økonomiske udgifter forbundet med en ulykke, men ikke mindst vil det være med til at mindske de menneskelige omkostninger.

Trafiksikkerhed er derfor et vigtigt område i Svendborg Kommune, og visionen er at der i 2020 er maksimalt 15 dræbte og tilskadekommende i trafikken i kommunen.  Kommunens målsætning ligger under Færdselssikkerhedskommissionen mål, der omregnet til svendborgtal svarer til 20 dræbte og tilskadekommende personer i 2020. Det skyldes, at antallet af personer der er blevet dræbt eller kommet til skade i trafikken i Svendborg Kommune, har ligget meget tæt på målet på 20 personer i 2013 og 2014. Kommunen har derfor sat en højere vision.  For at det mål kan nås, er det vigtigt at trafiksikkerhed i kommunen er en fælles sag.

Trafiksikkerhedsplanen er en dynamisk plan, som ændres ud fra det mønster der dannes ved analyse af målte hastigheder og registrerede ulykker på kommunevejene. Planen understøttes af et projektkatalog. Trafiksikkerhedsplanen skal fungere som kommunens information om, hvad der sker på trafiksikkerhedsområdet.

Baggrund

Siden kommunesammenlægningen har Svendborg Kommune arbejdet målrettet med forbedring af trafiksikkerheden, hvor fokus har været at mindske antallet af personskader samt øge trygheden på de kommunale veje.

I 2009 blev der udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for Svendborg Kommune, hvor målsætning om en reducering af dræbte og til skadekommende i trafikken lå på 30 personer i 2012. Målet blev næsten opnået med i alt 34 tilskadekomne personer. I 2013 og 2014 har antallet af tilskadekommende ligget under kommunens målsætning. En meget stor del af trafiksikkerhedsprojekterne i planen fra 2009 er blevet gennemført.

I 2014 vedtog Miljø, Klima og Trafik-udvalget i Svendborg Kommune at udarbejde en ny trafiksikkerheds-plan for 2015-2019. Trafiksikkerhedsplanen skal danne grundlag for indsatser på kommunens veje, som skal være med til at fremme trafiksikkerheden i Svendborg Kommunen. Målet med planen er at mindske antallet af personskader, så det samtidigt bliver mere trygt for de enkelte grupper af trafikanter at færdes på vejene.

Den nye trafiksikkerhedsplan for Svendborg Kommune for årene 2015-2019 er udarbejdet på baggrund af:

  • Inddragelse af skolerne
  • Ulykkesanalyser
  • Hastighedsanalyser
  • Kortlægning
  • Borgerhenvendelser
  • Projekter som indgår i prioriteringsliste fra tidligere år