Udtræden af kloakfællesskab

Om udtræden af kloakfællesskabet

Svendborg Kommune udpeger i denne spildevandsplan ikke områder, hvor det er muligt at udtræde af kloakfællesskabet for hus- og processpildevand.

For tag- og overfladevand udpeges kun BSBs boligområde ved Mølmarksvej (Toftemarken, Jægermarken, Frilandsvej), da et forsøg med LAR løsning (lokal afledning af overfladevand og tagvand) er under udvikling.

 

Der er ikke mange erfaringer i Danmark med, hvilke konsekvenser det har, når større områder med mange ejendomme udtræder af kloakfællesskabet for så vidt angår regn- og overfladevand.

Der er undersøgelser, der tyder på, at stor nedsivning i ældre boligområder med kældre kan give en stigende grundvandsstand. Dette skyldes, at disse boligområder gennem omfangsdræn o.lign. ofte har fået afsænket grundvandsstanden for at sikre kældrene mod indtrængende grundvand.

Svendborg Kommune ønsker ikke at løbe utilsigtede risici ved at udpege områder til mulig udtræden, før vidensgrundlaget er øget.

Svendborg Kommune ønsker dog samtidig at indhøste erfaringer med at reducere vandmængder i kloakkerne ved at give mulighed for at aflede overfladevand på andre måder end ved traditionel kloakering.


Svendborg Kommune vil derfor i forbindelse med konkrete ansøgninger vurdere, om der kan gives tilladelse til lokal afledning af regnvand. Samtidig tager kommunen stilling til, om sådanne ejendomme kan udtræde af kloakfællesskabet.

Ved vurdering af en ansøgning vil Svendborg Kommune bl.a. lægge vægt på jordbundens evne til at aflede vand, den generelle grundvandsstand i området, og risici for naboer mm
.

Det er forsyningsselskabet, der beslutter om tilslutningsbidraget bliver tilbagebetalt.