Tilsyn med udledning af hus- og processpildevand

Udledning af hus- og processpildevand

Svendborg Kommune fører tilsyn med virksomheders udledning af processpildevand. Tilsynet skal sikre, at der ikke tilledes stoffer til renseanlæggene, der kan skade de biologiske renseprocesser, som er forudsætningen for, at renseanlæggene kan overholde udledningskrav.

Konkret kontrollerer kommunen, at vilkårene i virksomhedernes udledningstilladelser bliver overholdt.

Udledning af renset husspildevand fra ejendomme med egne minirenseanlæg kontrolleres ligeledes af kommunen. Grundejerne lader udtage prøver af spildevandet minimum én gang årligt.