Status og plan - søer, vandløb og hav

Udløb

I Svendborg er der registreret i alt ca. 275 udløb tilhørende forsyningsselskabet. Hovedparten udleder overfladevand til vandløb eller havet. Resten udleder overfladevand med opblandet spildevand. Udledninger med opblandet spildevand sker kun, når kloakledningerne bliver fyldt op under kraftigt regnvejr.

Driften og vedligehold af disse udløb varetages af forsyningsselskabet.

I dokumentet i menuen nederst på siden, "Oversigt over udløb", findes en samlet opgørelse over alle de udløb, forsyningsselskabet har ansvaret for (de regnbetingede udløb fra fællessystemer). Oversigten viser for hvert udløb hvilken recipient, der udledes til, foruden koordinater, lokalitetsnavn og type af spildevand, der udledes.

Der er for en række af disse udløb et behov for renovering og udvidelse af de bagvedliggende forsinkelsesbassiner (se link nederst på siden - oversigt over udløb med krav om indsats).

I menuen til højre er der endvidere link til et kort, der viser de forskellige udløb. (Det skal bemærkes, at oversigten og kortet er ajourført pr. 1. april 2014 f.s.v. angår forsyningsselskabets udløb. Der er kun tale om få justeringer i forhold til placering af udløb. Det er primært de informationer, der kan findes i kortet, som er justeret i forhold til nye beregninger.)

Der findes endvidere en række bassiner og udløb, der forsinker og udleder overfladevand fra kommunens veje. En nærmere beskrivelse findes i menupuntet "Håndtering af vejvand" - se menuen til venstre.

Endelig har Vejdirektoratet ansvaret for en række bassiner og udløb, der forsinker og udleder overfladevand fra statens veje. Miljø og Teknik vil gå i dialog med Vejdirektoratet om at få skabt et nødvendigt overblik over de statslige bassiner og tilhørende udledningstilladelser inden for kommunens areal. Overblikket skal være skabt inden 1. juli 2015.

Kapacitetsproblemer i vandløb
Svendborg Kommune og forsyningsselskabet gennemgår i planperioden 2013-2016 oplandene til Christinedalsbækken, Trappebækken og Kobberbækken med henblik på at reducere mængden af overfladevand, der udledes til vandløbene.