Status og plan - renseanlæg

Renseanlæg i Svendborg Kommune

Forsyningsselskabet driver syv renseanlæg i Svendborg Kommune.

De syv renseanlæg kaldes i daglig tale for
Egsmade, Strandgården, Hørup, Bjerreby, Gudme, Brudager og Egebjerg Syd renseanlæg.

I "Oversigt over renseanlæg" i menuen nederst på siden er vist de tilladte kapaciteter, vandmængder og fastsatte grænseværdier, der gælder for de forskellige renseanlæg.

Forsyningsselskabet har igangsat en proces for at afklare mulige scenarier for en fremtidig renseanlægsstruktur for de seks renseanlæg i Svendborg kommune (renseanlægget ved Brudager indgår ikke). Scenarierne vil basere sig på en vurdering af funktionalitet, miljø, økonomi og fremtidsperspektiv. Scenarierne vil beskrive en række kombinationer i forhold til nedlæggelse af eksisterende anlæg med afskæring af spildevandet til eksisterende eller nyt renseanlæg. Fremtidsperspektivet i scenarierne retter sig primært mod at reducere miljøpåvirkningen fra anlægget og etablere energineutrale anlæg.

Når arbejdet med scenarierne for en fremtidig renseanlægsstruktur er gennemført, skal der arbejdes videre med de løsninger, som samlet set vurderes højest.

En eventuel ændring i antallet af renseanlæg og i de enkelte anlægs funktion skal myndighedsgodkendes efter miljøbeskyttelseslovens almindelige regler. En ændring skal samtidig fremgå af spildevandsplanen. Dette kan enten ske gennem et tillæg eller ved næste revision af spildevandsplanen.