Status og plan for kloakfornyelse

Kloakfornyelse

Forsyningsselskabet har udarbejdet grundlaget for kloakfornyelsen i Svendborg Kommune i form af ”Handlingsplan for kloakfornyelse”, der sidst er revideret i maj 1999 samt ”Temaplan for kloakfornyelse” (vurdering af fornyelse af kloaksystemet i perioden 2006 – 2020 og 2021-2025), fra august 2005.

I perioden 1994 til og med 2011 har forsyningsselskabet udarbejdet fornyelsesplaner for den midterste og østlige del af Svendborg by samt for den nordlige del af Tåsinge. I forbindelse med fornyelsesplanerne er der bl.a. udført tv-inspektion af hovedkloakledninger for at klarlægge ledningernes fysiske tilstand. Der er desuden udført modelberegninger i IT-værktøjet Mouse for at fastlægge ledningernes hydrauliske kapacitet.

Fornyelsesplaner for den vestlige del af Svendborg (Rantzausminde m.m.) og Egebjerg Syd (Ollerup, Vester Skerninge, Ulbølle) er under udarbejdelse og forventes færdige i 2013.

I 2018 forventer Vand og Affald at have udarbejdet fornyelsesplaner for Thurø, Gudme, Hesselager og Egebjerg Nord (Stenstrup – Kirkeby), hvorefter der vil være fornyelsesplaner for hele kloaksystemet i Svendborg Kommune.

Fornyelse af kloaksystemet planlægges på grundlag af:

  • Kendskab til ledningernes fysiske tilstand
  • Kloaksystemets kapacitet
  • Behov for at reducere regnbetingede udløb til recipienterne
  • En kortlægning af drifts- og arbejdsmiljømæssige problemer i kloaksystemet
  • Samt koordinering med andre ledningsarbejder.

I perioden 2013 til og med 2016 er puljen til kloakfornyelse på 72 mio. kr. I boksen herunder er angivet, hvilke kloakfornyelses projekter, der forventes udført inden 2016.

Planlægning og prioritering af øvrige kloakfornyelsesprojekter er en dynamisk proces, hvor konkrete projekter kan blive fremskudt eller udskudt af uforudsete årsager. En løbende prioritering skal derfor sikre et fleksibelt anlægsprogram.

 


Kloakfornyelsesprojekter jf. vandplanen i perioden 2013 til og med 2016:
- Fornyelse af pumpestation Hundtofte m.m. 2013
- Rødeledsvej separering af kl.oakker i vejareal.

Følgende separatkloakering er udsat til Vandplanerne vedtages:

- Separatkloakering Herman Nielsens Vej og Martinsvej
- Separatkloakering Strandvænget
- Separatkloakering Solvænget 2014
- Separatkloakering langs Syltemae å og OllerupSeparatkloakering Kogtvedvej, Søkrogen og Strandløkken
- Separatkloakering Kogtvedvej, Strandhuse, Sundbakken og Buen, forsøg med Lokal Afledning af Regnvand etbaleres for ca. 20 ejendomme.
- Kirkeby Sand og Trollekrogshusene
- Separatkloakering Tankefuld (30 – 53), forsøg med Lokal Afledning af Regnvand etableres.

 

På lidt længere sigt (formentlig efter 2016) er der behov for at se på de dele af Gudme og Hesselager, der endnu ikke er separatkloakerede. Inden separatkloakering gennemføres, skal der laves en fornyelsesplan, hvori projekter kan vurderes ift. til tekniske og samfundsøkonomiske forhold.


Private kloaknet
Svendborg Kommune vil i perioden 2013-2016 iværksætte en oplysningskampagne over for ejere af eksisterende private fælles kloakker. Kampagnen skal oplyse om muligheder og fordele ved at oprette spildevandslav, der skal stå for drift og vedligehold af de private kloaksystemer.

Svendborg Kommune vil sikre, at kommende lokalplaner for områder, hvor der bliver lagt fælles private kloaksystemer, indeholder information i form af råd og vejledning om oprettelse af spildevandslav.


Separering af kloakker
Byrådet har vedtaget, at området ved Jessens Mole skal nybyggerier separere deres kloakker. Dvs. adskille overfladevand fra øvrigt spildevand.

For en række ejendomme i områderne ved Kogtved, Rantzausminde, Rødeledsvej og i Vindeby (Kystvej og Bregningevej) er planen om separering udsat, indtil Vandplanerne vedtages af Folketinget. I mellemtiden skal forsyningsselskabet forestå forsøg med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) for ca. 20 ejendomme i området ved Sundbakken, samt ved Tankefuldvej.


 


Ved nybyggerier og større renoveringer i eksisterende fælleskloakerede kloakoplande anbefaler Svendborg Kommune, at bygherre lægger separate kloakledninger ud til kloakforsyningens ledning, idet vi ikke kan udelukke, at der på et senere tidspunkt vil blive planlagt separat kloakering.