Status og plan i Spildevandsplan 2008-2012

Status i forhold til Spildevandsplan 2008-2012

Kloakering og individuel spildevandsrensning
Spildevandsplanen 2008-2012 havde som primært fokus at opfylde kravene i det tidligere Fyns Amts Regionplan 2005. Heri blev der bl.a. stillet krav om forbedret spildevandsrensning, dels i form af nyanlæg af kloakledninger i udvalgte områder og dels i form af påbud til ejendomme, der skulle løse opgaven selv. Det bemærkes, at krav jf. Regionplanen fortsat er gældende og endvidere er basis for Statens forslag til Vandplaner.

Derudover var der en strækning ved Gudbjerg, hvor der skulle ske separatkloakering.

I spildevandsplanen 2008-2012 var der en række områder, hvor planen ikke tog stilling til, hvordan spildevandsløsningerne skulle være. Afklaring skulle i stedet ske i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. I den nye spildevandsplan er alle disse områder blevet planlagt, primært med spildevandskloakering og lokal håndtering af overfladevand.

Ved Smørmosen på Thurø er der et område, hvor overfladevand skal afskæres fra et bestående ledningsnet. Denne opgave videreføres til Spildevandsplan 2013-2024. Påbud skal udsendes senest i 2014.

Ved udgangen af 2012 er stort set alle de kloakeringer udført, der var planlagt i spildevandsplanan 2008-2012. Dog er kloakeringerne af i alt 104 ejendomme ved Tøjsmose og Brudager/Ørbækvej ikke udført. Disse ejendomme viderføres til den ny spildevandsplan.

Nedlæggelse af Brudager renseanlæg er heller ikke sket som planlagt, idet forsyningsselskabet har ønsket at vurdere sine syv renseanlægs drift og økonomi samlet. Forsyningsselskabet er således ved at udarbejde en samlet strukturplan.

I forbindelse med, at der blev givet påbud til en række ejendomme ved Løgeskov, ved Gravvængevej og Ørbækvej (ialt 126 ejendomme) om egne forbedrede renseløsninger, gav mange af de berørte borgere udtryk for, at de helst ville have en kloakeringsløsning i stedet for egne renseløsninger. Svendborg Kommune sat derfor udsendelsen af påbud i bero og bad forsyningsselskabet om at vurdere på muligheden for at kloakere med tryksatte systemer i stedet for de mere traditionelle kloakeringsløsninger.

Der er vedtaget et tillæg til Spildevandsplanen 2008-2012 om kloakering af disse områder. Kloakeringen vil ske i 2013 og 2014.

I Spildevandsplan 2008-2012 var der ca. 870 ejendomme, der skulle etablere egne forbedrede renseløsninger. Svendborg Kommune mangler at give påbud til ca. 330 ejendomme. Disse ejendomme overføres til den nye spildevandsplan. En del af ejendommene er i den nye spildevandsplan udlagt til kloakering, og resten skal fortsat etablere egne renseløsninger.

Der var en række ejendomme, der var planlagt kloakeret i forbindelse med byggemodninger. Disse byggemodninger blev ikke etableret i den tidligere planperiode, idet der ikke var et behov. 16 ejendomme uden kloak grænser op til de områder, der skal byggemodnes. Disse områder, samt de 16 ejendomme, overføres til den nye spildevandsplan, dog uden at fastsætte årstal for kloakeringen. Kloakering vil ske, når behovet for byggemodning opstår.

Et mindre antal ejendomme blev i den tidligere spildevandsplan udpeget til enten at blive kloakeret eller etablere egne renseløsninger af hensyn til kommunens badestrande. I denne spildevandsplan er antallet af ejendomme reduceret pga. færre badestrande, jf. Kommuneplan09. Disse ejendomme er overført her til denne plan.

Tømningsordning:
Der har i mange år været en obligatorisk tømningsordning i de tre tidligere kommuner – Svendborg, Egebjerg og Gudme. Tømningsordningerne blev videreført i den nye Svendborg Kommune.

Omkring 2.400 ejendomme er omfattet af ordningen. Forsyningsselskabet har ansvaret for ordningen, der driftes af en privat entreprenør.

Efter implementeringen af den nye spildevandsplan 2013- 2024 vil antallet af ejendomme omfattet af tømningsordningen blive reduceret med de ca. 530 ejendomme, der kloakeres. Tilbage er ca. 1.870 ejendomme, der fremover er omfattet af tømningsordningen.


Status for kloaknettet med pumpestationer, renseanlæg og slambehandling.
Spildevandssystemet består af følgende:

  • mere end 800 km ledningsnet
  • 189 pumpestationer med i alt 389 pumper
  • 93 overløbsbygværker
  • 80 bassiner
  • 10 hydraulikstationer
  • 7 renseanlæg

Kloaknet og pumpestationer:
Svendborg Spildevand A/S vurderer, at udgiften til nødvendig renovering af kloaknet og pumpestationer i perioden 2013-2016 er i størrelsesordenen 72 mio kr.

Der er sket en løbende vedligeholdelse gennem mange år. Siden 1994 er vedligeholdelsen sket systematisk. Vedligeholdelsen har gennem årene været opdelt i akutte renoveringer og planlagte renoveringer.

Svendborg Kommune vurderer, at den foreslåede investering vil være med til at fastholde kloakanlæggets funktion og værdi. Svendborg Kommune er enig i grundlaget for fornyelsesplanen og i de konklusioner forsyningsselskabet har draget.

Slambehandling:
Forsyningsselskabet varetager bortskaffelsen af spildevandsslam fra egne renseanlæg. Slammet overholder kravene i Slambekendtgørelsen.

Slam fra Bjerreby Renseanlæg, Egsmade, Hørup og Egebjerg Syd bortskaffes til landbrugsjord.

Slam fra Strandgården, Gudme og Brudager Renseanlæg bortskaffes til et tagrørsanlæg placeret ved Strandgården. Der har endnu ikke været behov for at bortskaffe slam fra tagrørsanlægget. Det forventes heller ikke at være tilfældet i den kommende planperiode.

Der er ikke planer om at ændre på disse metoder til at bortskaffe slammet.

TILLÆG 1

I forbindelse med et byggeprojekt i skoleområdet ved A. P. Møllersvej/Skovsbovej viste det sig, at områdets status ikke var korrekt. Området er spildevandskloakeret. Miljø, Klima og Trafikudvalget vedtog derfor den 5. marts 2014 tillæg 1 til spildevandsplanen.

Ændringen er medtaget i kortet.