Status og plan - håndtering af vejvand

Status
Svendborg Kommune har ansvaret for drift og vedligehold af det kommunale vejnet. Dette omfatter bl.a. ledningssystemer til afledning af vejvand, samt et antal bassiner, der skal forsinke afledt vejvand, inden det udledes til recipient.

Kommunen har pr. 31. december 2012 registreret 20 regnvandsbassiner, der håndterer regnvand fra de kommunale veje. Der er usikkerhed om det totale antal, fordi en del regnvandsbassiner blev overført fra amtet ved strukturreformen i 2007, uden at kommunen fik et overblik med. Der arbejdes fortsat på at færdiggøre registreringen af regnvandsbassinerne. Samtidig registres de steder, hvor der sker udledning til recipient.

Svendborg Kommune arbejder endvidere på at identificere og opmåle drænledninger, der afleder vejvand. Arbejdet sker løbende, efterhånden som drænledninger bliver fundet i forbindelse med drift og vedligehold af vejnettet.

I nogle tilfælde vil der være koblet kloakvand på vejvandsledningerne. I disse tilfælde er det forsyningsselskabet, der står for drift og vedligehold af ledningerne.


Plan

  1. Svendborg Kommune skal inden udgangen af 2014 have et overblik over hvilke bassiner og udløb, der findes ifm. kommunale veje.

    Vedligeholdelsesplan for de kommunale regnvandsbassiner udarbejdes af Svendborg Kommune senest 1. juli 2015.
     
  2. Plejeplan for de kommunale regnvandsbassiner udarbejdes af Svendborg Kommune senest 1. juli 2015.
     
  3. Svendborg Kommune indgår i en dialog med Vejdirektoratet for at få overblik over de statslige udledninger af vejvand til kommunens vandløb/-vandsystemer. I overblikket skal indgå kortmateriale, der viser bassiner og udløb. Desuden skal indgå statens plejeplaner for bassiner med henblik på at Svendborg Kommune skal udarbejde udledningstilladelser. Overblikket skal være klar senest 1. juli 2015.