Retningslinier - Miljø og sundhed

Retningslinjer

En retningslinje er en bestemmelse, der skal sikre, at planens mål kan opfyldes. Planens retningslinjer er styrende for Svendborg Kommunes myndighedsudøvelse overfor borgere og virksomheder.

Miljø og Sundhed

Forsyningsselskabets kloaknet

 1. Forsyningsselskabet skal årligt sandsynliggøre overfor Svendborg Kommune, at kloakforsyningsnettet og renseanlæg er i driftsmæssig god stand. Herunder angive behov for større vedligehold og udbygninger.
   
 2. I kloakoplande er der tilslutningspligt for hus- og processpildevand.

  I områder i det åbne land, der er udlagt til kloakering, og hvor en ejendom har egen godkendt forbedret renseløsning (der opfylder kravene i nugældende vejledninger for renseklasser SO, SOP), er det op til grundejer at beslutte, om ejendommen skal tilsluttes forsyningsselskabets kloaknet. Tilslutningsstikket etableres først, når ønske herom fremkommer.

  For landbrug gælder visse undtagelsesbestemmelser for processpildevand. Undtagelserne reguleres i landbrugslovgivningen.

  Hvis der bygges et nyt hus på en ejendom, der ikke er omfattet af spildevandsplanens kort, undersøger kommunens sagsbehandler, om grunden bliver omfattet af den kommende statslige vandplan. Hvis der i Vandplanen er krav om forbedret spildevandsrensning, skal ejeren som udgangspunkt etablere dette. Ejendommen kan dog spildevandskloakeres, hvis udgiften for forsyningsselskabet hertil er mindre end 100.000 kr. ex. moms (beregningsmetoden er den samme, som er forudsat for kloakerede områder i spildevandsplanen - se link nederst på siden - bilag til udvalgsdagsorden marts 2012).

   
 3. Spildevand fra busser, campere mm. skal tømmes på dertilindrettede lokaliteter, f.eks. på campingpladser og på tømmestationen på Ryttervej ved Idrætshallen i Svendborg.
   
 4. Spildevand fra lystbåde skal tømmes på dertil etablerede stationer. Tømmestationer til holdingtanke og udslags-kummer findes på Svendborg Havn, Rantzausminde lystbådehavn og Lundeborg havn. En tømmestation til holdingtanke findes i Den Runde Lystbådehavn i Svendborg by.
 

Private fælleskloakker og renseanlæg

 1. Ved nyanlæg af private fælles spildevandssystemer skal der oprettes spildevandslav, der skal stå for etablering og drift af anlægget, samt fastsætte hvordan udgifter til drift og vedligehold af anlægget finansieres.

  Alle ejendomme i et privat spildevandslav betaler hver især tilslutningsbidrag, når det fælles private spildevandsanlæg bliver tilsluttet forsyningsselskabets kloak. Ved forsyningsselskabets eventuelle senere overtagelse af det fælles private spildevandsanlæg, kan der ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag.

  Ved eksisterende private fælles spildevandssystemer vil Svendborg Kommune rådgive om muligheder og fordele ved at oprette spildevandslav. Se forslag til vedtægter i menuen tnederst på siden.

  Spildevandsbekendtgørelsens §5, stk. 3, Bek. nr. 1448 af 11. december 2007). "Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen."
   
 2.  For private fælles regnvandsledninger gælder samme samme regler som formuleret i ovenstående retningslinje (1).
   
 3. Enkeltejendomme, der ligger uden for de kloakoplande, hvor forsyningsselskabet har etableret ledningsnet, kan blive tilsluttet forsyningsselskabets kloaknet, hvis udgiften for forsyningsselskabet hertil er mindre end 100.000 kr. ex. moms (beregningsmetoden er den samme, som er forudsat for kloakerede områder i spildevandsplanen.
   
 

Om udsprøjtning, tilslutning til et spildevandsrenseforsyningsselskab og nedsivningsområder
Svendborg Kom­mune har i spildevandsplanen ikke udlagt
føl­gende:
 

 1. Områder til udsprøjtning.

  Der kan i få tilfælde gives tilladelse til udsprøjtning, fx til spildevand hos en landmand, hvor det ikke har gødningsmæssig værdi. Det forudsætter, at der ikke er en spildevandsledning i nærheden, og at udsprøjtningen kan foregå uden miljø- og sundhedsmæssige gener.
   
 2. Områder, hvor der kan gives tilladelse til direkte tilslutning til et Spildevandsrenseforsyningsselskab:

  Svendborg Kommune åbner ikke mulighed for, at borgere eller virksomheder kan lede spildevand direkte til et af forsyningsselskabets renseanlæg.
   
 3. Områder, hvor der kan nedsives spildevand

  Selvom der ikke udlægges områder til nedsivning, kan enkeltejendomme efter en konkret og individuel vurdering, få tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg.