Retningslinier - Klima

Retningslinjer

En retningslinje er en bestemmelse, der skal sikre, at planens mål kan opfyldes. Planens retningslinjer er styrende for Svendborg Kommunes myndighedsudøvelse overfor borgere og virksomheder.

Retningslinjerne i Spildevandsplanen er delt op Klima og Miljø og Sundhed

Klima

Overfladevand

 1. Nye kloakoplande skal som udgangspunkt kun kloakeres for hus- og processpildevand.

  Separatkloakerede systemer kan udvides eller etableres, hvis regnvand ikke kan håndteres via LAR-løsninger.

  Der skal som udgangspunkt ikke etableres nye fælleskloakerede systemer. De eksisterende fælleskloakerede systemer kan vedligeholdes, ligesom de kan erstattes af seperatkloakerede eller spildevandskloakerede systemer. Udbygning af fælleskloakerede systemer kan kun ske, hvor LAR-løsninger eller separatkloakerede løsninger ikke er teknisk mulige eller økonomisk forsvarlige.


  Nye projekter skal beskrive begrundelsen for valget samt de klimamæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser.
   
 2. Ved etablering af private fælles regnvandssystemer, der aftager regnvand fra flere ejendomme, skal der oprettes ”regnvandslav”, der skal stå for etablering og vedligehold af systemerne. Regnvandslavene skal sikre, at drift og vedligehold kan finansieres solidarisk af de, der har gavn af anlægget.

  I menuen til højre er der forslag til vedtægter for spildevandslav. Regnvandslav kan anvende samme forslag som grundlag for vedtægter.
   
 3. Ved dimensionering af kloakanlæg skal Bolbro-regnserien anvendes.

  Se link til højre: Skrift 29 - om valg af regnserie.
   
 4. Borgerdrevne LAR-projekter udføres i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrift 27 og 29 og de nyeste vejledninger om faskiner og LAR-projekter.

  LAR-anlæg på ejendomme, der er væsentligt større end et parcelhus, bør dimensioneres til som minimum at kunne håndtere 10-års regnhændelser.

  Se link nederst på siden - om Skrift 27 og Skrift 29 - valg af regnserie. Desuden link til Århus Kommunes Bygherreguide om LAR. Se eventuelt også "LAR i Danmark".

  En grundejer kan for overfladevands vedkommende ansøge Svendborg Kommune om at lade sin ejendom udtræde af kloakforsyningen. Svendborg Kommune vil vurdere den enkelte ansøgning konkret ud fra de givne muligheder for at bortskaffe overfladevandet på anden måde. For yderligere information - se menupunkt til venstre - "om udtræden af kloakfællesskab".


Lokal afledning


Hvis man som grundejer beslutter sig for at aflede tag- og overfladevandegen grund ved nedsivning, er det vigtigt at sikre sig, at jordbundsforholdene kan modtage disse vandmængder.  Kommunen anbefaler derfor, at f.eks. en autoriseret kloakmester hjælper med at dimensionere nedsivningsanlæg mm.

Grundejerselv anlægge faskiner, regnbede og lignende. Størrelserne kan beregnes ved hjælp af et regneark, der findesspildevandskomiteens hjemmeside - se link nederst på siden

Når du er færdig med arbejdet skal du sende en færdigmelding til kommunen. For blanket til færdigmelding - se www.svendborg.dk/spildevand. 


Frakobling af kloakledningen skal udføres af en autoriseret kloakmester.

 

Det er forsyningsselskabet, der beslutter, om en del af tilslutningsbidraget kan tilbagebetales.

 


Om muligheden for at aflede tag- og overfladevandegen grund fra enkeltejendomme i områder, der allerede er kloakeret:
 

Staten forventes at skabe mulighed for, at det vandafledningsbidrag, grundejere betaler for afledning af spildevand, opdeles i to kategorier: Husspildevand og tag- og overfladevand.


De forventede bestemmelser har betydning for incitamentet til at etablere LAR-løsninger i villakvarterer o.lign. Etableringen af disse LAR-løsninger er efter Svendborg Kommunes opfattelse vigtig, idet der er et stort behov for at fjerne overfladevand fra kloakkerne.


5. Hvis en vandløbsstrækning jævnligt oplever hydraulisk overbelastning fra regnvandsbassiner eller regnvandsbetingede udløb, kan Svendborg Kommune pålægge udleder at mindske den hydrauliske påvirkning i det omfang, der er nødvendigt for at undgå hydraulisk overbelastning.
 


6. Ved etablering/renovering af regnvandsbetingede udløb/regnvandsbassiner/kloakledninger følges som minimum retningslinjerne i Vandplanen samt anbefalingerne i notater om skrift 27 og 29 (se links nederst på siden) - der bl.a. beskriver kritisk kote, regnserier og en række sikkerhedsfaktorer.

Er der vejvand tilsluttet, etableres sandfang og olieudskiller eller alternativer som f.eks. jordbed (alternativet skal kunne fjerne miljøfremmede stoffer i mindst samme omfang som sandfang og olieudskiller).

7. Udledning af tagvand og vand fra veje og parkeringspladser.

 • Tagvand kan udledes direkte til recipient.
 • Vand fra befæstede overflader (veje >1000 ådt og P-pladser til mere end 20 biler) skal renses før udledning. Rensning er som hovedregel minimum sandfang og olieudskiller.
 • Ved P-pladser til mere end 20 biler på ubefæstede arealer med afledning til kloak er rensningen som hovedregel minimum et sandfang. Olieudskiller kan efter konkret vurdering udelades.
 • Ved P-pladser til mere end 20 biler på ubefæstede arealer med afledning til jorden stilles som hovedregel ikke krav om sandfang og olieudskiller.
 • Andre LAR-løsninger kan anvendes (f.eks. jordbede).

Retningslinjen gælder, indtil der kommer statslige regler på området.

8. For alle kloakoplande gælder, at ved tilslutning eller ændringer af afløbsforhold skal grundejer eller bygherre have tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §28. Når Svendborg Kommune udarbejder disse tilladelser, vil kommunen stille vilkår på baggrund af en vurdering af kloakledningernes kapacitet.

Se link til højre til kort med angivelse af befæstelsesgrader i udbyggede oplande. Kortet viser kapaciteter, som de er vurderet i 2008. Det er det samme kort, der er henvist til i retningslinje 9. Kortene er udarbejdet på baggrund af konkrete vurderinger af ledningsnettets kapaciteter.

9. Ved tilslutninger til nye kloakoplande, drevet af forsyningsselskabet, vil Svendborg Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan stille krav om, at befæstelsesgraderne i skemaet herunder overholdes, idet der ikke er tilstrækkelig kapacitet i kloaknettet til at modtage yderligere overfladevand.

Arealanvendelse

Max. tilladt befæstelsesgrad i nye kloakoplande udført efter 29. marts 2011

Boligområder, åben lav og tæt lav

0,30

Boligområder, etageboliger

0,50

Centerområder

0,80

Havneområder

Normalt sker afledning via havnens ledninger

Industri og håndværk

0,60

Landsbyer og lignende områder, der ikke falder ind under ovennævnte

0,30

Sommerhusområder og lignende, der ikke falder ind under ovennævnte

0,20

Parker og andre grønne områder

0


10. Ved nybyggeri eller ved udvidelser i udbyggede kloakoplande drevet af forsyningsselskabet viser kortbilag "Befæstelsesgrader i udbyggede oplande" de vejledende krav til befæstigelsesgrader. Se link nederst på siden.

For områder, der ikke er omfattet af bestemmelserne om befæstelsesgrader på kortbilaget, gælder retningslinje 8.

10. For alle kloakoplande gælder, at ved tilslutning eller ændringer af afløbsforhold skal grundejer eller bygherre have tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §28. Når Svendborg Kommune udarbejder disse tilladelser, vil kommunen stille vilkår på baggrund af en vurdering af kloakledningernes kapacitet.

Se link nederst på siden til kort med angivelse af befæstelsesgrader i udbyggede oplande. Kortet viser kapaciteter, som de er vurderet i 2008. Det er det samme kort, der er henvist til i retningslinje 9 ovenover.


Grundejerforvente, at Svendborg Kommune vil anmode om en beregning, der viser befæstelsesgraden for ejendommen, matriklen eller det nye projekt. Beregningen skal baseresafløbskoefficienter for de forskellige overflader, der leder vandet direkte/indirekte til forsyningsselskabets afløbssystem.

I skemaet herunder er angivet vejledende afløbskoefficienter.

 

Overfladeart

Afløbskoefficient

Fuldt befæstede arealer

1,0

Tagflader

1,0

Grønne tage

0,1-0,6*

Flisebelægning

0,7

Grusmacadam

0,5

Græsarmering

0,4

Grusede arealer

0,3

Græs- og havearealer

0,1

   

* se link til højre - Notat fra Københavns Kommune om grønne tage

 


Overskrides den vejledende befæstelsesgrad, jf. skemaet herover, skal et forsinkelsesbassin (eller andet anlæg) på egen grund dimensioneres for 45 mm nedbør og det aktuelle antal m2, som den tilladte befæstelsesgrad overskrides med. (Overskrides befæstelsgraden f.eks. med 200 m2, skal der på den private grund etableres et bassin med volumen 200 m2x 0,045 m = 9 m3).

 


Tømning af et bassin til recipient eller forsyningsselskabets afløbssystem skal ske ved neddrosling eller anden regulering, hvis størrelse fastsættes som vilkår ifm. udledningstilladelsen, afhængig af de lokale forhold.

Ved udledning til recipient er udgangspunktet, at der tillades en vandføringmaksimal 1 l/s/ha. Ved udarbejdelse af tilladelsen vil der ske en konkret vurdering ud fra de lokale forhold.


11. Sandfang og olieudskillere skal indgå i en årlig tømningsordning.

12. Som udgangspunkt skal alt processpildevand i kloakoplande afledes via spildevandssystemet.

Svendborg Kommune kan give tilladelse til, at oppumpet grundvand afledes til recipient, hvis vandet overholder fastsatte grænseværdier for evt. forurenede parametre. Grænseværdier skal vurderes ift. af BEK nr. 1022 af 25/08/2010 samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998 om oprydning på forurenede lokaliteter samt de tilhørende branchevejledninger (nr. 8,9,10,11/1998).

Svendborg Kommune kan give tilladelse til, at andre former for spildevand afledes til recipient, hvis ansøger kan godtgøre, at afledningen ikke belaster recipienten væsentligt.


Særligt om vejvand
1. Ved nye vejanlæg/renoveringer med udledning til recipient eller nedsivning, skal der som hovedregel som minimum etableres sandfang og olieudskiller.

2. Vejvand skal som udgangspunkt holdes væk fra fælleskloakerede systemer.

3. Vejvand (for veje >1000 ådt.) skal renses før udledning. Rensning er minimum sandfang og olieudskiller. Alternativt kan f.eks. jordbede, faskiner el. lign. anvendes. Det er dog en forudsætning, at løsningen giver en rensning af det afledte vand. Retningslinjen gælder, indtil der kommer statslige regler.

4. Ved større renovering af vejvandsledninger og bassiner til forsinkelse af vejvand benyttes samme regnserie og sikkerheds­faktorer som for Forsyningsselskabets ledninger og bassiner. Se link nederst på siden "Skrift 29 - om valg af regnserier"

Havvand
1. Ved nybyggeri anbefaler Svendborg Kommune, at byggeriet højvandsikres til et niveau svarende til bygherres og kommunens forventninger til bygningens levetid. Se link neerst på siden - Stormflodsanalyse


Svendborg Kommune har fået udarbejdet en stormflodsanalyse. Analysen viser, at vi kan forvente vandstande helt op til kote +2,70 om 100 år. Inden for de næste 50 år vil vandstanden under stormflod kunne stige op til kote +1,70. Se link nederst på siden - stormflodsanalyse.

Svendborg Kommune har valgt at lade det være op til bygherre i hvilket omfang, man ønsker at stormflodssikre byggeri.


2. Overløb til havet skal sikres mod tilbageløb.


Dette kan f.eks. ske ved, at overløb etableres i minimum kote +0,5. Se notat om skrift 27 - link nederst på siden.