Overordnet politik

 

Spildevandsplanen skal give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Svendborg Kommune. Planen skal belyse de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for forsyningsselskabet. Spildevandsplanen er desuden det retslige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til offentlig kloak.

Svendborg Kommunes spildevandsplans overordnede formål er,
  • at sikre at borgere og virksomheder oplever forsyningssikkerhed, god service og god vejledning.
  • at sikre tydelige Miljø- og Servicemål, så borgere og virksomheder ved, hvad de kan forvente omkring spildevandshåndteringen.
  • at håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil, effektiv og miljømæssig forsvarlig måde – herunder at sikre, at håndteringen af spildevand og regnvand er robust overfor klimaændringer.
  • yderligere at reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet og herved medvirke til at målsætninger for de enkelte vandområder bliver opfyldt.
  • at beskytte grundvandet mod forurening af stoffer og mikroorganismer i spildevand.

På denne baggrund har Svendborg Kommune formuleret politikker og målsætninger for klima og miljø i spildevandsplanen:
 

Politik - Klima

Vi har fokus på klimaudfordringerne og på forsyningens, borgernes og virksomhedernes mulighed for at lave individuelle løsninger, der imødegår eller tilpasser sig klimaændringer.
 

Politik - Miljø og Sundhed

Vi ønsker at beskytte borgernes sundhed og miljøet ved at understøtte, at spildevandsanlæg til enhver tid er i god stand, og kan håndtere de aktuelle og planlagte spildevandsmængder.

Spildevandsanlæggenes funktion og værdi skal som minimum fastholdes.

Vi ønsker at understøtte en udvikling af spildevandsanlæggene, der imødegår de givne udfordringer på en fleksibel og bæredygtig måde. Ved bæredygtighed forstås både økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.
 

Målsætninger:

Disse politikker udmøntes i en række målsætninger. For forsyningsselskabet er disse formuleret som specifikke miljø- og servicemål under menupunktet til venstre: "Miljø- og Servicemål". For andre aktører er målsætningerne formuleret under menupunktet "Målsætninger for andre aktiviteter".