Økonomi

Økonomi

Forsyningsselskabets udgifter til drift, vedligehold og udbygning af anlægget betales af selskabets kunder, dvs. brugerne af de ejendomme, der er tilsluttet forsyningsselskabets kloaknet.

Forsyningsselskabets indtægter opkræves med hjemmel i den af Svendborg Byråd vedtagne betalingsvedtægt (se link tnederst på siden).

Forsyningsselskabets bestyrelse fastsætter selv takster og gebyrer. Forsyningsselskabet skal dog overholde de rammer, det statslige forsyningssekretariat fastsætter i form af et prisloft.

Byrådet skal kontrollere, at forsyningsselskabets takster dels overholder prisloftet, og dels er i overensstemmelse med "hvile-i-sig-selv" princippet.

Svendborg Kommune har ansvaret for at vedligeholde de offentlige kloakker, der bortleder vejvand, f.eks. til dræn eller til forsyningselskabets kloaknet. Kortlægning, vedligeholdelsesplaner mm. er således en del af de budgetter, der årligt vedtages af Svendborg Byråd.

Forsyningsselskabet har anslået, at udgiften til de tiltag, der er beskrevet i denne spildevandsplan for perioden 2013-2016 beløber sig til ca. 214. mill. kr.

Beløbet fordeler sig med udgifter til kloakrenovering på 72 mill. kr., udgifter til udbygning af nye kloakoplande på 90 mio kr. og udgifter til renovering af nuværende bassiner, samt anlæg af nye bassiner på 52 mio kr.