Målsætninger for vejvand og private fælleskloakker

Målsætninger for andre aktiviteter

For andre aktører gælder følgende målsætninger:

Vejvand fra kommunale og statslige veje

 1. Vejvand til Forsyningsselskabets kloaknet skal afskæres, hvor det er muligt, set ud fra en miljø- og samfundsmæssig vurdering. Projekter med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) skal fremmes, hvor det giver samfundsøkonomisk og miljø- og sundhedsmæssig fordel.
   
 2. Vejvand bør som udgangspunkt anvendes til rekreative formål og nye biotoper.
   
 3. Vejvand ved skybrud indgår i en samlet skybrudsplan. Ved skybrud kan vejvandet forsinkes til arealer, der er udpeget ifm. skybrudsplanen.
   
 4. Den enkelte borger og virksomhed må højst hvert 5. år opleve gener fra vejvand.

  Ved gener forstås her vejvand, der udgør en risiko for væsentlige bygningsmæssige værdier.

  Denne målsætning er i vidt omfang et ønske om en fremtidig tilstand. Svendborg Kommune vil inden udgangen af 2016 udarbejde en plan for, hvordan vejvand kan håndteres, så ovennævnte mål kan overholdes. De nødvendige arbejder vil blive gennemført, når der er budget til udgifterne
   
 5. Vedligehold og pleje af vejvandsbassiner udføres systematisk efter en nærmere fastsat metode. Det er vejejeren, der er ansvarlig.

  Hvor det er muligt, bør regnvandsbassiner indrettes, så naturværdier tilgodeses samtidig med, at bassinerne opfylder deres tekniske formål. Ligeledes bør bassinerne indrettes, så de tilgodeser rekreative interesser, f.eks. med faciliteter som bænke, formidling mm.

  Det værdifulde vandhul er kendetegnet ved store områder med lavt vand og flade skråninger. Vandhullet ligger frit uden skygge fra træer og buske. Det værdifulde vandhul har brug for pleje, så det ikke gror til.
   
 6. Ved nyt vejbyggeri eller ved større vejrenoveringer, samt ved nybyggeri eller renoveringer af bassiner til forsinkelse af vejvandet, skal afledningendimensioneres, så borgerne/landbruget kun oplever vand i terrænniveau sjældnere end hvert 5. år.
 

Private kloaknet

 1. Private spildevandsanlæg/ledninger skal være i god stand og skal kunne modtage henholdsvis hus- og processpildevand fra borgere og virksomheder. Regnvand skal kunne modtages i fornødent omfang. Hvor det er muligt, ud fra en samfundsøkonomisk og miljø- og sundhedsmæssig vurdering, skal regnvand afskæres fra kloaknettet og håndteres lokalt.

  Anlæggenes tilstand skal være kendt, og nødvendige vedligeholdelsesarbejder skal udføres for at bevare anlæggets funktion.
   
 2. I planperioden 2013 - 2016 skal Svendborg Kommune vurdere behovet for kloakering af kolonihavers fælleshuse og evt. også af selve kolonihaverne. Kolonihavekredsen inddrages i en dialog.