Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning

Spildevandsplanen må ikke stride imod kommuneplanen og de statslige vand- og naturplaner. Samtidig skal spildevandsplanen understøtte indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og de vandhandleplaner, kommunen skal lave ud fra de statslige vandplaner. Endelig skal spildevandsplanen inddrages i forbindelse med lokalplaner og Natura 2000 planer.

Kommuneplan09
Svendborgs Kommuneplan09 har som målsætning, at
Svendborg Kommune skal ”sikre en økonomisk, bæredygtig og sikker transport og rensning af spildevand og håndtering af regnvand.”

I Kommuneplanen findes retningslinjer med relevans for spildevandsplanen. Se link til højre til "Kommuneplan09".

Vandplan og Vandhandleplan
Staten vedtager de overordnede vandplaner, der fastsætter rammen for Danmarks administration af vandområdet.

Kommunerne skal vedtage handleplaner, der inden for de rammer staten har defineret, skal føre nødvendige foranstaltninger ud i livet.

Vandplanen
Staten har endnu ikke endeligt vedtaget vandplanerne. Planerne foreligger dog i udkast. Heri er der i Svendborg Kommune udlagt 6 områder, hvor der skal ske indsats i form af forbedret spildevandsrensning og renovering af regnvandsbetingede udløb.

 

Natur- og Miljøklagenævnet har i december 2012 hjemsendt de statslige vandplaner til fornyet behandling hos Naturstyrelsen. De indsatser, der skal ske med baggrund i den statslige vandplaner, er derfor ikke medtaget i spildevandsplanen.

Staten har i januar 2013 meddelt, at "målene for vandforekomster i de tidligere amtsregionplaner, som blev afløst af miljømålene i vandplanerne, og som i forbindelse med strukturreformen fik retsvirkninger som landsplandirektiver, genopstår.

Behandlingen af sager, der ikke har direkte ophæng i de nu ophævede vandplaner, kan derimod fortsætte.

Dette betyder f.eks., at faktiske oplysninger i vandplanerne kan anvendes i samme grad som før vandplanernes endelige vedtagelse."

I praksis betyder det, at Regionplan2005 fortsat er ophøjet til landsplandirektiv, og at kommunen derfor skal basere sin myndighedsudøvelseregionplanen. Dette fortsætter indtil den statslige vandplan er endeligt vedtaget. Udgangspunktet for den statslige vandplan er, at de indsatser, der er beskrevet i regionplan2005, er udført.

Svendborg Kommune vil, når de statslige vandplaner er vedtaget endeligt, udarbejde et tillæg til spildevandsplanen med de indsatser, der følger af vandplanerne.


Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Der er i Svendborg Kommune vedtaget to indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Den ene er vedtaget i 2003 af Fyns Amt og gælder for Tåsinge, den anden er vedtaget i 2009 af Svendborg Kommune og gælder for indsatsområdet omkring Svendborg by.
Planerne indeholder visse indsatser ifm. kloaknettet, der kan true grundvandet, hvis det er utæt i grundvandsdannende og kildepladsnære områder.

Yderligere to indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse forventes vedtaget senest i 2017. Planerne skal dække Gudme og Egebjerg områderne.

I indsatsplanen for Svendborg området er der beskrevet indsatser omkring optimeret vedligehold af kloakledninger på særligt følsomme strækninger, der går gennem områder med grundvandsfølsomhed. Forsyningsselskabet har indarbejdet disse indsatser i deres plan for anlæg og vedligehold af kloakker.


Lokalplaner
Der skal være overensstemmelse mellem spildevandsplanen og lokalplaner og særligt bestemmelser heri, der vedrører spildevandsafledning. Der er via planlovens § 15 skabt lovhjemmel til at fastsætte klimarelaterede bestemmelser i lokalplaner.

Vedtagelsen af nye lokalplaner kan medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen. Dette vil blive gjort gennem udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.


Natura 2000
Natura 2000 planerne er juridisk bindende. Det overordnede mål er at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og -arter ud fra det udpegningsgrundlag, der findes for de enkelte Natura 2000 områder.

Det skal derfor sikres, at de regnbetingede udløb ikke hindrer opfyldelse af denne målsætning.

 

Natura 2000 planerne er juridisk bindende. Det overordnede mål er at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og -arter ud fra det udpegningsgrundlag, der findes for de enkelte Natura 2000 områder. Det skal derfor sikres, at de regnbetingede udløb ikke hindrer opfyldelse af denne målsætning.

I forbindele med konkrete udledningstilladelser indgår Natura 2000 planernen i sagsbehandlingen.