Dispensation

Om dispensation

Spildevandsplanen fastsætter som udgangspunkt, hvad der skal ske med spildevandet fra de ejendomme, der er omfattet af planen. Der kan dog opstå situationer, hvor det, på baggrund af en individuel og konkret vurdering, kan vise sig hensigtsmæssigt at dispensere.

Følgende er eksempler på dispensationsansøgninger og vurderinger:

 • En ejendom er planlagt til selv at sørge for afledning af overfladevand. Grundejer ønsker dispensation til at tilslutte overfladevandet til kloak. Administrationen kan f.eks. give dispensation, hvis grundejer kan dokumentere, at det er svært eller umuligt at aflede overfladevandet via nedsivning eller recipient (vandløb eller dræn). Eventuelt kan grundejer aflede en delmængde af overfladevandet til kloak, hvis der er mulighed for at aflede resten lokalt. Forsyningsselskabets ledningssystem skal dog have tilstrækkelig kapacitet til at aflede de ønskede mængder, for at dispensation kan gives.

 

 • En ejendom har fladt tag. Afløbet fra taget er internt (dvs. ført ind gennem huset og koblet på kloak fra. f.eks. køkken eller bad). Grundejer kan få dispensation til at aflede tagvandet til kloak, hvis der er forholdsmæssigt store økonomiske udgifter og tekniske vanskeligheder forbundet med at aflede tagvandet lokalt.

  Grundejer skal redegøre for økonomi og teknik. Ønsket om afledning af tagvandet skal sammenholdes med kloaknettets kapacitet.

 

 • En grundejer ønsker en samletank i stedet for kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning. Eksempler kan være et sommerhus, en jagthytte eller et arbejdssted, hvor vandforbruget er meget lille, og hvor der er langt til kloak. Kommunen kan dispensere med henvisning til små mængder spildevand og forholdsmæssigt høje omkostninger til tilslutning til kloak.

  Kommunen kan dispensere midlertidigt, hvis ønsket om en samletank skyldes, at grundejer vil etablere et midlertidigt toilet på en del af grunden, der ligger langt fra kloak.

 

 • Et landbrug, hvor boligen er kloakeret, ønsker procesvand ledt til gylletank eller lignende, med udsprøjtning på mark. Der er en række bestemmelser i landbrugslovgivningen, der tilgodeser dette ønske.

 

 • En ejendom er planlagt til egen forbedret spildevandsrensning. Grundejer ønsker i stedet tilslutning til forsyningsselskabets spildevandskloak. Dette kan tillades, hvis forsyningsselskabets anlægsudgift er mindre end 100.000 kr. ex. moms (udgiften beregnes på baggrund af. Grundejer betaler det gældende tilslutningsbidrag. (Se nederst på siden - bilag til udvalgsdagsorden fra marts 2012 om beregningsmetode).

 

 • En ejendom er planlagt til egen renseløsning, men kan blive tilsluttet forsyningsselskabets kloak, til en anlægsudgift, der er større end 100.000 kr. Dette kan lades sig gøre, hvis grundejer selv etablerer ledning frem til kloakken (inkl. pumpe, hvis det er nødvendigt). Betalingen af tilslutningsafgift aftales med forsyningsselskabet jf. betalingsvedtægten. Passerer den private spildevandsledning anden mands grund, indgår ansøger selv de nødvendige aftaler med lodsejer omkring anlæg og fremtidigt vedligehold. Aftalen skal tinglyses af ansøger.
   
 • Beregning af størrelsen på eventuelle forsinkelsesbassiner til overfladevand ved nybyggeri.
  I retningslinie 10 under Klima, er fastlagt metoden til at beregne, hvor stort et forsinkelsesbassin, rørbassin o.a., skal være. Retningslinjen fastsætter ikke en egentlig bagatelgrænse, men hvis et nybyggeri overskrider arealkravet med 10 - 15 %, og det medfører et krav om et lille forsinkelsesbassin fx på 0,5 - 1 m3, vil Svendborg Kommune anse det som en bagatel. I kommunens vurdering vil indgå størrelsen af det samlede byggeri og det befæstede areal.
   
 • Afløbskoefficienten fra parker og grønne områder er sat til 0 i retningslinje 8, under klima. Hvis der f.eks. anlægges en skaterbane eller andet befæstet areal i parken, vil Svendborg Kommune fortsat betragte afløbskoefficienten som 0, hvis overfladevandet fra det befæstede areal afledes lokalt i parken eller det grønne område. Hvis overfladevandet ønskes ledt til forsyningsselskabets kloak, skal mulighed for dispensation konkret vurderes af Svendborg Kommune.