Definitioner og ordforklaringer

Definitioner

Afledningsbidrag
Årlig afgift til Svendborg Spildevand A/S på spildevand (per m3) afledt til kloak eller ved medlemskab af kloakforsyningen.

Befæstelsesgrad
Udtryk for hvor meget en matrikel er befæstet i form af bygninger og på udenomsarealer.

Forsyningsselskabet
Henviser i denne plan til Vand og Affald A/S - se link til højre.

Fælleskloakeret
Et området er fælleskloakeret, når både spildevand og overfladevand bliver transporteret i sammen rørsystem.

LAR
Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Flere oplysinger kan f.eks. ses på hjemmesiden www.laridanmark.dk eller www.klimatilpas.nu - se link til højre.

Miljø og servicemål
I Lov nr. 578 af 18. juni 2012 om ændring af Vandsektorloven gives Miljøministeren bemyndigelse til at fastsætte regler, der nærmere præciserer, hvad der forstås ved miljømål og servicemål.

I vejledningen "Prisloft for 2013" (se link til højre) fra Konkurrencestyrelsens forsyningssekretariat findes følgende definitioner:

"Miljømål vedrører aktiviteter, der går ud over selskabernes normale driftsogaver og har gavnlige effekter på det omgivne miljø forudsat, at aktiviteterne har en så nær sammen hæng med forsyningsvirksomheden, at de kan rummes indenfor definitionen af selskabets primære aktiviteter."

"Servicemål fastlægger den service eller det serviceniveau, som kunden oplever fra sit vandselskab i sin egenskab af aftager af selskabets tjenester eller produkter, og som ligger ud over den gældende standard på området."

Recipient
Modtager - i betydningen vandløb, sø eller hav, der modtager spildevand.

Separatkloakeret
Et område er separatkloakeret, når overfladevand og spildevand løber i hvert sin kloakledning. Spildevandet bliver ledt til rensningsanlæg. Overfladevand bliver ledt til f.eks. et vandløb eller havet.

SO, SOP
Renseklasse SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

Renseklasse SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation.

Spildevandskloakeret
Et område er spildevandskloakeret, når det kun er hus- og processpildevand, der transporteres i klokarørene. Overfladevand fra disse områder bliver dermed ikke håndteret af forsyningsselskabet. Overfladevand kan f.eks. bortledes via nedsivningsanlæg, eller direkte til vandløb og havet.

Tilslutningsbidrag
Engangsafgift til Svendborg Spildevand A/S for tilslutning til kloak eller ved medlemskab af kloakforsyningen.