Brug af private ejendomme

Brug af private ejendomme

For at gennemføre tiltagene i spildevandsplanen vil det i nogle tilfælde være nødvendigt at gøre brug af private ejendomme. Det kan være anlæg af ledninger, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, udledning af overfladevand til vandløb og lignende.

 

I disse tilfælde vil forsyningsselskabet forsøge at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, som efterfølgende tinglyses på ejendommene. Lykkes dette ikke, har Svendborg Byråd har ved vedtagelsen af denne spildevandsplan erklæret sig villig til at gennemføre ekspropriationer til fordel for forsyningsselskabet, i forhold til projekter, der er fastsat i Spildevandsplanen 2013-24.

Der kan også blive tale om at ekspropriere for private anlæg, hvis Svendborg Kommune vurderer, at det kommer almenvellet til gode.

I listen i menuen til højre er der en fortegnelse over de ejendomme, som der i denne spildevandsplan er planlagt anlæg på.