Bestemmelser vedr. Tankefuld

Tankefuld-området

Følgende krav for overfladevandet fastlagt i tillæg 4 overføres her til spildevandsplanen, idet de er specifikke for Tankefuld-området, og er minimumskrav ved udledningstilladelser i området:
 

 1. Retningslinier for tag- og overfladevand (regnvand)
  Regnvand opdeles i henholdsvis privat og kollektive bortskaffelse.

  Ved privat bortskaffelse forstås opsamling og vid­e­re transport fra en enkelt e­jendom (fx parcelhus, andelsboligforening, etageejendom) eller et afgrænset boligområde, ejet og drevet af en grundejerforening.

  Ved kollektive bortskaffelse forstås anlæg som ledninger og bassiner, der sam­ler regn­vand fra de enkelte ejendomme, veje og pladser.

  En stor del af tagfladerne skal være ”grønne”, dvs. beklædes med beplantning. Antal og arealer er fastagt i lokalplanerne.
   
 2. På enkelt ejendomme må der ikke ske nedsivning af regnvand. Ved de kol­lektive an­læg kan der ske nedsivning efter nærmere undersøgelser af jord­bundsforholdene.
   
 3. Der kan ikke gives tilladelse til udledning til områder med stillestående vand, fx mo­se, sø og vandhul.
   
 4. Regnvand fra ejendommene og veje skal ledes via åbne render, som er tætte i bun­den, til fælles kollektive afløb. Gentagelsesperioden for fuld udnyttelse (overløb) af render og rør er mini­mum 1 år i de private anlæg og 5 år i de kollektive anlæg.
   
 5. Regnvand fra større veje med en årsdøgntrafik større end 1.000 biler skal ren­ses inden afledning til recipienter.

  Regnvand fra mindre veje med en årsdøgntrafik mindre end 1.000 biler og pladser kan afledes uden videre rensning til recipienter via regnvandsbassiner.
   
 6. Regnvandsbassiner skal dimensioneres efter følgende funktionskrav:

  * Afledningen til recipienter må ske med 1 l/s/ha, dog maksimum 5 l/s.
  * Gentagelsesperioden for opstuvning til terræn er mi­ni­mum 5 år.
  * Udløb skal være dykket.
   
 7. Maksimale befæstigelsesgrader: Der henvises til Spildevandsplanen.
   
 8. Klimatilpasning: Generelt skal der lægges en spildevandskoefficient ind i alle beregninger på 1,25.
   
 9. Retningslinier ved anlægsfaser

  9.1.  I anlægsfasen skal oppumpet grund­vand neddrosles til samme vandmængde som for tag- og over­fladevand inden udledning til recipienter. Hvis dette ikke kan over­holdes, skal Miljø og Teknik kontaktes for en nærmere vurdering.

  9.2.  Vandløbene skal beskyttes mod opslemmet materialet og miljøfremmede stof­fer.
   
 10. Retningslinier for spildevandssystem

  Der må ikke etableres overløbsbygværker på spildevandssystemet i området.