Bestemmelser vedr. Sydbo i Stenstrup

Sydbo i Stenstrup

Følgende krav for overfladevandet fastlagt i tillæg 7 overføres her til spildevandsplanen, idet de er specifikke for Sydbo i Stenstrup, og er minimumskrav ved udledningstilladelser i området. Det kan fx være ved en kommende udbygning af institutionen:
 

 1. Retningslinier for tag- og overfladevand (regnvand)

  1.1 Tag- og overfladevand skal behandles indenfor planområdet, primært med hen­blik på nedsivning på området. Evt. efter passage gennem et forsinkel­sesbassin.

  Det forudsættes, at jordens evne til nedsivning dokumenteres i forbindelse med ansøgning om tilladelse.

  1.2 Alternativt kan overfladevandet efter passage gennem et eller flere forsinkel­sesbassin(er) afledes til et privat vandløb, der passerer henover grunden.

  1.3 Der kan ikke gives tilladelse til udledning til områder med stillestående vand, fx mo­se, sø og vandhul Regnvand fra ejendommene og p-pladser bør ledes via åbne render.

  1.4 Det første projekt – døgninstitutionen – skal indregne overfladevand fra de planlagte enkelte ejendomme i lokalplanen.

  1.5 Afledningen af overfaldevand til recipient må ske med 1 l/s/ha, maksimum 3 l/s.

  Gentagelsesperioden for opstuvning til terræn er mi­ni­mum 5 år.

  Udløb fra forsinkelsesbassin til recipient skal være dykket.

  1.6 Vand fra p-pladser med mere end 20 p-pladser skal passeres sandfang og olieudskiller, hvis der ikke etableres et regnvandsbassin med dykket udløb.
   
 2. Klimatilpasning:
  Generelt skal der lægges en spildevandskoefficient ind i alle beregninger på 1,25.
   
 3. Retningslinier ved anlægsfaser

  3.1 I anlægsfasen skal evt. oppumpet grund­vand neddrosles til samme vand­mæng­de som for tag- og over­fladevand inden udledning til recipient, jf. nr. 2b. Hvis dette ikke kan over­holdes, skal Miljø og Teknik kontaktes for en nærmere vur­de­ring.

  3.2 Vandløb skal beskyttes mod opslemmet materialet og miljøfremmede stof­fer.
   
 4. Retningslinier for husspildevandssystem
  Der må ikke etableres overløbsbygværker på spildevandssystemet i plan­området.