Bestemmelser vedr. Hospice

Hospice, Skovsbovej, Svendborg

Følgende krav for overfladevandet fastlagt i tillæg 5 overføres her til spildevandsplanen, idet de er specifikke for Hospicet på Skovsbovej, Svendborg. Kravene er minimumskrav ved udledningstilladelser i området. Det kan fx være ved en kommende udbygning af hospicet:
 

 1. På enkelt ejendomme må der ikke ske nedsivning af regnvand. Ved de kol­lektive an­læg kan der ske nedsivning efter nærmere undersøgelser af jord­bundsforholdene.
   
 2. Der kan ikke gives tilladelse til udledning til områder med stillestående vand, fx mo­se, sø og vandhul.
   
 3. Regnvand fra ejendommene og p-pladser bør ledes via åbne render.
   
 4. Afledning til recipienter må ske med 1 l/s/ha, dog maksimum 5 l/s. Gentagelsesperioden for opstuvning til terræn er minimum 5 år. Udløb skal være dykket.
   
 5. Maksimale befæstigelsesgrader: Der henvises til Spildevandsplanens afsnit om Klima.
   
 6. Klimatilpasning: Generelt skal der lægges en spildevandskoefficient ind i alle beregninger på 1,25.
   
 7. Retningslinier ved anlægsfaser

  7.1.  I anlægsfasen skal oppumpet grund­vand neddrosles til samme vandmængde som for tag- og over­fladevand inden udledning til recipienter. Hvis dette ikke kan over­holdes, skal Svendborg Kommune kontaktes for en nærmere vurdering.

  7.2. Vandløbene skal beskyttes mod opslemmet materialet og miljøfremmede stof­fer.
   
 8. Retningslinier for spildevandssystem

  Der må ikke etableres overløbsbygværker på spildevandssystemet i området.