Bestemmelser overført fra tillæg til den tidligere spildevandsplan

Til den tidligere Spildevandsplan 2008-2012 blev der vedtaget 10 tillæg. Disse tillæg er formelt ophævet ved vedtagelsen af spildevandsplan 2013-2024, idet generelle bestemmelser og arealudpegninger er overført uændret.

I det følgende gennemgås disse tillæg dog enkeltvis, idet der ved vedtagelsen af flere af dem er fastsat specifikke bestemmelser for konkrete arealer. Der er bl.a. indgået aftaler med bygherrer, dele af dimensioneringer er fastsat, og klima-/sikkerhedsfaktorer afviger fra de generelle i Spildevandsplan 2013-2024. Herunder er det for hvert tillæg vurderet, om bestemmelserne uden videre kan overføres til den nye plan, eller om der er krav, som har specifik betydning for konkrete arealer, og som derfor skal videreføres i den nye plan:

Tillæg 1

Om dimensionering af kloakker i forhold til klimaændringer og maks. befæstigelsesgrader.
Planindholdet er overført til Spildevandsplan 2013-2024.

Tillæg 2

For et område ved Fåborgvej (Sydfyns Elforsyning), der ønskes seperatkloakeret. Planindholdet er overført til Spildevandsplan 2013-2024.

Tillæg 3

For et område ved Egensevej, Søbakkerne, der ønskes separatkloakeret.
Planindholdet er overført til ny Spildevandsplan 2013-2024.

Tillæg 4

Tankefuldområdet. Der er konkrete bestemmelser, der beskrives i menuen til venstre - "Tankefuld".
De øvrige krav for overfladevandet er overført til Spildevandsplan 2013-2024.

Tillæg 5

Hospiceområdet. Der er konkrete bestemmelser, der beskrives i menuen til venstre - "Hospice".
Øvrige planindhold er overført til Spildevandsplan 2013-2024.

Tillæg 6

Oplandet til Hundstrup Å, øvre løb, delområder nord og syd, samt ejendomme ved Gravvængevej og Ørbækvej, og dele af opland til Vejstrup Å øvre løb.
Planindholdet er overført til Spildevandsplan 2013-2024.

Tillæg 7

Område ved Stationsvej 74-76, Sydbo i Stenstrup, herunder beslutning om, at der skal spildevandskloakeres. Der er endvidere konkrete bestemmelser, der beskrives i menuen til venstre - "Sydbo - Stenstrup".
Øvrige planindhold er overført til Spildevandsplan 2013-2024.

Tillæg 8

Område ved Vestergårds Alle, der separatkloakeres.
Planindholdet er overført til Spildevandsplan 2013-2024.
Der stilles desuden følgende minimumskrav ved udledningstilladelser i området:

  1. Befæstigelsesprocent (tage flisebelægning og vejareal mm.) må maks. være 30%.
  2. Der må ikke etableres overløbsbygværker fra husspildevandskloakker i området.
Tillæg 9

Område ved Nordre Ringvej 4, Stenstrup - der separatkloakeres.
Planindholdet er overført til Spildevandsplan 2013-2024.

Der stilles desuden følgende minimumskrav ved udledningstilladelser i området:

  1. Befæstigelsesprocent (tage flisebelægning og vejareal mm.) må maks. være 35%.
  2. Klimatilpasning – der skal lægges en sikkerhedskoefficient ind i alle beregninger på 1,25.
Tillæg 10

Område ved Brændeskov, der spildevandskloakeres.
Planindholdet er overført til Spildevandsplan 2013-2024.
Der stilles desuden følgende minimumskrav ved udledningstilladelser i området:

  1. Tag- og overfladevand skal behandles indenfor planområdet, primært med henblik på nedsivning på området, og som et privat anlæg.
  2.  Alternativ kan overfladevandet efter passage gennem et regnvandssystem afledes til det nærliggende private drænsystem.
    Vandmængden til det private drænsystem vil blive vurderet konkret ved kommende behandling af ansøgning om tilladelse til udledning og medbenyttelse af drænet.
  3. Gentagelsesperioden for opstuvning til terræn er minimum 5 år.