Spildevandsplan

Svendborg Kommunes Spildevandsplan 2013-2024

Spildevandsplanen 2013-2024 vedtaget af Byrådet den 29. oktober 2013.

Denne hjemmeside er Svendborg Kommunes spildevandsplan for perioden 2013-2024. Spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 32 samt kapitel 3 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Spildevandsplanen er blevet til i samarbejde med Vand og Affald A/S (der benævnes "forsyningsselskabet" i denne plan), som den altdominerende aktør på området.

Spildevandsplanen er en plan for, hvordan spildevand i Svendborg Kommune håndteres. Spildevandsplanens mål er at skabe de planmæssige rammer for håndteringen af spildevand i Svendborg Kommune. En særlig udfordring er det ændrede klima, der betyder, at kommune, borgere og forsyningsselskab er nødt til at håndtere regnvand på nye måder.

Spildevandsplanen har to hovedindgangsvinkler:

1) Klima - I Danmark har klimaet ændret sig sådan, at vi i sommerhalvåret oplever nedbør med større intensitet - vi kalder det monsterregn eller skybrud. Samtidig er havniveauet begyndt at stige. Begge faktorer giver os udfordringer med at håndtere store vandmasser i kloaknettene.

2) Miljø og Sundhed - forstået som spildevandets påvirkning af det omgivende miljø og menneskers sundhed.

I Spildevandsplanen er angivet Svendborg Kommunes overordnede politikker og målsætninger, en række retningslinjer, samt status og plan for forsyningsselskabets aktviteter.

Derudover findes der flere fællesprivate spildevandssystemer, hvor det er grundejerne, der har ansvaret for drift og vedligehold. I spildevandsplanen sætter vi fokus på, at disse anlæg bliver løbende vedligeholdt.

Endelig er der spildevandssystemer på enkeltejendomme i det åbne land. Det kan f.eks. være minirenseanlæg, nedsivningsanlæg og pileanlæg.

Statens vandplaner udpeger yderligere en række ejendomme i de åbne land, der skal forbedre spildevandsrensningen. Da de statslige vandplaner først bliver endeligt vedtaget senere, er disse ejendomme ikke medtaget i denne spildevandsplan, men vil blive medtaget i et senere tillæg til spildevandsplanen.

Siden den sidste spildevandsplan blev vedtaget i 2008, har borgere efterspurgt muligheder for at blive tilsluttet kloak i det åbne land, i stedet for at lave egne løsninger. Spildevandsplanen imødekommer disse ønsker ved at skabe det planlægningsmæssige grundlag for at udbygge ledningssystemet i dele af det åbne land.

Spildevandsplanen er godkendt af byrådet 29. oktober 2013. Med vedtagelsen af spildevandsplanen 2013-2024 er den tidligere spildevandsplan 2008 med tillæg formelt ophævet.

Venlig hilsen

Curt Sørensen
Borgmester (A)