Lygtepæl
Lygtepæl

Master og kabelanlæg

Master

Svendborg Kommune anvender primært masteløsninger placeret i den ene side af vejen, med mastehøjde afstemt efter omgivelserne på vejen således, at masterne ikke bliver det dominerende element.

Der anvendes så lave master som muligt for at opfylde belysningskravene, det kan dog være nødvendigt at lave anlæg med master i begge sider eller med høje master for at overholde vejbelysningsreglerne. Det gælder ved meget brede vejprofiler og ved lyskryds og opmarcharealer.

Masteafstande optimeres ved projektering af nye anlæg, så der anvendes så få master som muligt for at belysningsklassen overholdes, og masterne placeres med hensyntagen til omgivelserne som f.eks. placering af indkørsler, vinduer, huse og træer, og sådan at påkørslervidt muligt kan undgås.

Det tilstræbes, at der anvendes min. 3,5 m lyspunktshøjde overalt for at begrænse hærværk.

gennemkørselsveje, i kryds og rundkørsler tilstræbes der anvendt eftergivelige master efter Vejdirektoratets anvisninger, såfremt master placeres indenfor sikkerhedszonen.

Master kan forsynes med arm op til 1 m, hvis det er nødvendigt af hensyn til belysningen.

I særlige områder kan der ved valg af master vælges mere frit med mulighed for cylindriske eller malede master. Disse anvendes dog kun i begrænsede områder og kun med særlig æstetisk begrundelse.

Alle master skal overholde gældende standarder for produktion og overfladebehandling i henhold til Vejdirektoratets anvisninger og skal være CE mærkede.

Master i højde op til 6 m monteres normalt som nedgravede master forsynet med 2 stk. betonpladefundamenterikke almindelige vingefundamenter, da de vurderes at være for ustabile. Master i højde fra 7 m og opefter monteres med fodflangebetonfundamenter eller stålfundamenter, der er beregnet til det.

Fundamenter skal være dimensioneret til den pågældende mast af masteleverandøren.

Kabelanlæg

For at overholde de stillede krav i Stærkstrømsbekendtgørelsen omkring udendørsbelysning på offentlige veje udføres alle fremtidige vejbelysningsinstallationer i Svendborg Kommune om muligt som kl. II – dobbeltisolerede anlæg.

Dette gælder også ved ombygning og renovering af anlæg. Skal der skiftes armatur på en mast skal der således samtidig skiftes masteindsats til en kl. II indsats.

Fremtidige anlæg udføres kun med kabelanlæg, hvor kabler nedgraves i min. 0,4 m dybde, og der anvendes min 4x6 mm2 CU kabler i blyfri og halogenfri udførelse.

Såfremt der sker afvigelse herfra, kræver det væsentlige argumenter og stor hensyntagen til fremtidig drift og vedligeholdelse af anlæggene, og må kun ske efter samråd med og godkendelse af Svendborg Kommunes driftsansvarlige for vejbelysningen, i hvert enkelt tilfælde.