Trappen ved Ramsherred
Trappen ved Ramsherred

Uddybet målsætning

Drift

Det er Svendborg Kommunes målsætning, at drift og vedligehold på vejbelysningsområdet løbende gøres lettere og mindre omkostningskrævende.

Drift og vedligeholdelse af belysningsanlægget udbydes til en driftsentreprenør for en 4-årig periode med options mulighed. Nuværende periode går fra 1. januar 2012 til 31. december 2015.

Renovering

Det er kommunens målsætning, at renovering af de eksisterende anlæg udføres over en 5-6 årig periode. Gamle kviksølv- og lysrørsarmaturer udskiftes med nye energibesparende og dæmpbare armaturer hvor dette er muligt og anlægget i øvrigt er i fornuftig kvalitet.

Gamle masteanlæg og wireophængte løsninger specielt i Svendborg midtby renoveres med nye masteanlæg.

I forbindelse med udførelse af kabellægning af luftledninger, renoveres træ- og gittermaster samt gamle master, i det omfang økonomien tillader det.

Renoveringsprojektet udføres efter udbud, område for område, efter en overordnet plan for renovering.

Finansiering

Renoveringen til bedre og mere energibesparende løsninger med udskiftning af armaturer kan lånefinansieres. Den opnåede energibesparelse anvendes til renovering af masteanlæg og tilbagebetaling af lån.

Renovering af masteanlæg og kabellægning af belysning finansieres af budgetter til vejbelysning. Disse budgetter fastholdes i den kommende 10 års periode.

Overholdelse af vejregler

Nye vejbelysningsanlæg og anlæg der total renoveres, skal bygges efter vejbelysningsreglerne. Mange af de ældre anlæg med fx træmaster og store masteafstande overholder i dag ikke reglerne, disse skal total renoveres. Vejbelysningsanlæg, hvor kun armaturerne udskiftes, vil ikke i alle tilfælde kunne overholde vejbelysningsreglerne, men ombygningerne skal som minimum opretholde samme belysningsniveau, som det eksisterende anlæg.

Belysning på private fællesveje

Fremtidig belysning på private fællesveje vurderes individuelt efter privatvejsloven.
Belysning på private fællesveje vil som hovedregel, ikke være en del af kommunens vejbelysningsanlæg. Svendborg Kommune kan kræve private fællesveje belyst, og kan kun, hvis almene offentlige hensyn taler herfor, betale for anlæg, drift og vedligeholdelse.
Eksisterende anlæg på private fællesveje forvaltes indtil videre efter samme regler som i dag.

Belysning på private arealer

Belysning af private arealer er normalt ikke et kommunalt anliggende. Private anlæg indgår derfor normalt ikke i kommunens vejbelysningsanlæg. Det er den enkelte ejers ansvar, at anlæggene overholder gældende lovgivning.
De eksisterende anlæg på private områder, som i dag er tilsluttet kommunens vejbelysningsanlæg, vil blive overdraget til rette ejer.

Belysning i åbent land

Ifølge vejreglerne pkt.3.2 belyses veje og stier i åbent land som hovedregel ikke.

Det er kun signalregulerede kryds og rundkørsler der belyses, medmindre at der er særlige trafiksikkerhedsmæssige forhold som belysning kan afhjælpe.

Dette fortolkes af Svendborg Kommune således at man kan, på baggrund af vejens anvendelse og funktion, vælge at belyse veje i åbent land. F.eks. hvis antal af trafikuheld eller risiko derfor i mørkeperioden er forholdsvis stort, kan det overvejes om belysning vil øge trafiksikkerheden. Følgende principper anvendes:

  • Skarpe vejsving, med særlig risiko for mørkeuheld, kan belyses
  • Lokaliteter der har almen, offentlig interesse, kan belyses. Skal dog behandles ens for alle i Svendborg Kommune.
  • Hvor bebyggelse forlænges udenfor bygrænsen – og denne ikke kan flyttes - kan strækningen belyses.
  • Der kan opsættes vejbelysningsanlæg på veje i åbent land, hvor det reducerer antallet af trafikfarlige skoleveje.