Stationsvej Stenstrup
Stationsvej Stenstrup

Kort og planer

Svendborg Kommune har et vejnet på ialt ca. 1080 km. Vejnettet har forskellig status og ejerskab.

Offentlige veje og stier ejes, driftes og vedligeholdes af Svendborg Kommune. 
Statsveje ejes af Staten og driftes og vedligeholdes af Vejdirektoratet.
Private fællesveje og stier ejes, driftes og vedligeholdes af grundejere.

Det er muligtkortlinket i dette afsnit at se information om de enkelte vejes status og klassificering m.v. 

Kommunale Veje.

Det offentlige vejnet består af ca. 830 km veje, som er inddelt i trafikveje (gennemfarts- og fordelingsveje), lokalveje (boligveje og bymidten af Svendborg). Hertil kommer et omfattende net af cykel- og gangstier.

Vejbelysningendisse veje ejes af selskabet Svendborg Vejbelysning A/S og vedligeholdes af Svendborg Kommune. Den daglige drift og vedligeholdelse af anlæggene er udliciteret for en 4 årig periode til ekstern driftsentreprenør.

Private Fællesveje.

I Svendborg Kommune er der ca. 250 km private fællesveje.

På en del af de private fællesvej drives og ejes vejbelysningen stadig af Svendborg Kommune.

nyere private fællesveje ejes anlæggene af grundejere/grundejerforening, som varetager drift og vedligeholdelse.

Vejbelysning på fremtidige private fællesveje vil typisk overgå til de enkelte grundejere/grundejerforeninger.

Statens veje.

Statens veje med de tilhørende tilslutningsramper, kryds og rundkørsler ejes og drives af Vejdirektoratet. Det er f.eks. landevejen mellem Svendborg og Fåborg, Motorvejen Svendborg - Odense m.fl.

Private veje.

Der er i kommunen også private veje, p-pladser og lignende med vejbelysning. Her varetages belysningen af den private ejer af arealet. Det gælder f.eks. boligforeninger, p-pladser ved institutioner og forretninger m.m.