Vejledning, støtte og supervision

Når man er ansat som plejefamilie i Svendborg Kommune, har man mulighed for vejledning, støtte og supervision.

Vejledningen, støtten og supervisionen til plejefamilier ansat af Svendborg kommune er systematiseret og kategoriseret i forskellige indsatser:

 • En basisindsats, som alle plejefamilier modtager fra den fast tilknyttede familieplejekonsulent
 • En udvidet indsats, som nogle plejefamilier modtager i en periode
 • En særlig tilrettelagt indsats til vores faste akutplejefamilier

Det er plejeopgavens omfang og tyngde, herunder barnets problematikker, der afgør, hvilken indsats den enkelte plejefamilie modtager.

En udvidet indsats gives efter en visitation internt i Familieafdelingens Familieplejeteam, hvor formål, indhold og varigheden af den udvidede ydelse beskrives, og hvor der udarbejdes en behandlingsplan for indsatsen til plejefamilien.

Nedenfor fremgår det, hvad de 3 indsatser består af:

Basis-indsats – som alle plejefamilier modtager:

 • Familieplejekonsulent deltager i 2 årlige handleplansopfølgninger vedr. barnet eller den unge med det formål efterfølgende at kunne støtte, guide og supervisere plejefamilien i, hvordan den kan / skal arbejde med barnet omkring handleplansmålene i dagligdagen.
 • Familieplejekonsulent aflægger min. 2 årlige besøg i plejefamilien – besøgene lægges kort efter handleplansmøderne med henblik på støtte til plejefamiliens konkrete arbejde med handleplansmålene.
 • Familieplejekonsulent besøger evt. plejefamilien yderligere ved behov og deltager evt. i møder med barnets dagtilbud, skole eller lignende ved behov – herunder også deltagelse i evt. koordinerende møder mellem handleplansmøderne ved behov.
 • Plejefamilierne tilbydes supplerende deltagelse i tværfaglige netværks- og supervisionsforløb på gruppebasis
 • Gruppebaserede netværks- og supervisionsforløb kan i særlige situationer suppleres med eller erstattes at individuel supervisionsforløb – hvor formålet tydeliggøres, herunder hvilken type der hovedsageligt er tale om og hvem der skal udføre den. Dette aftales på teammøde.
 • Pædagogisk konsulent kan yde konsulentbistand efter drøftelse og beslutning fra projektleder på teammøde.

Udvidet indsats, som nogle plejefamilier modtager efter særskilt visitation:

 • Familieplejekonsulent deltager i 2 årlige handleplansopfølgninger med det formål efterfølgende at kunne støtte, guide og supervisere plejefamilien i, hvordan den kan / skal arbejde med barnet omkring handleplansmålene i dagligdagen.
 • Familieplejekonsulent aflægger min. 2 årlige besøg i plejefamilien – besøgene lægges kort efter handleplansmøderne med henblik på støtte til plejefamiliens konkrete arbejde med handleplansmålene.
 • Familieplejekonsulent besøger evt. plejefamilien yderligere ved behov og deltager evt. i møder med barnets dagtilbud,skole eller lignende ved behov – herunder også deltagelse i evt. koordinerende møder mellem handleplansmøderne ved behov. Endvidere deltager sagsbehandler ad hoc sammen med pædagogisk eller psykologisk konsulent.
 • Med udgangspunkt i enten barnets/den unges særlige problematikker – herunder behandlingsbehov eller med udgangspunkt i særlige forhold i plejefamilien ydes der særlig pædagogisk konsulentfunktion / støtte i form af rådgivning og supervision til plejefamilien eller observation af barnet/den unge. Den pædagogiske støtte tager som udgangspunkt afsæt i bl.a. neuaffektive tilgange er nøje defineret på indskrivningsmøde og den pædagogiske støtte er tidsbestemt. På indskrivningsmødet deltager familieplejekonsulent, pædagogisk konsulent, afdelingens psykolig, plejefamilie og sagsbehandler. Psykologen har kompetencen og er overordnet ansvalig for behandlingsplanen. Der afholdes statusmøde med samme deltagere i forbindelse med afslutningen af den pædagogiske konsulentfunktion / støtte.
 • Den pædagogiske konsulent orienterer forældremyndighedsindehaver om indsatsen til barnet og plejefamilien sammen med sagsbehandler.
 • Plejefamilierne tilbydes evt. supplerende deltagelse i tværfaglige netværks- og supervisionsforløb på gruppebasis
 • Barnets / den unges dagtilbud eller skole inddrages som udgangspunkt, hvor det findes relevant.

Særlig tilrettelagt indsats til de faste akut-plejefamilier:

 • Tæt socialfaglig støtte, supervision og opfølgning fra en familieplejekonsulent, der aflægger besøg efter behov og deltager i tæt koordineret samarbejde med alle involverede parter, herunder sagsbehandler, pædagogisk konsulent, dagtilbud, skole, sundhedspleje m.v.
 • Tæt pædagogisk støtte og guidning til akut-plejefamilien fra pædagogisk konsulent både i forhold til modtagelsen af barnet og i forhold til afskeden med barnet, herunder evt. overflytning af barnet til andet anbringelsessted. Pædagogisk konsulent foretager i særlige tilfælde observationer af barnet
 • Der tilbydes samtale med ekstern psykolog i forbindelse med afslutning af akut-plejeforholdet
 • Halvårlige generelle opfølgningsmøder med gruppen af akut-plejefamilier sammen med den tilknyttede familiekonsulent, den tilknyttede pædagogiske konsulent og teamleder.