Torvet
Torvet

Den Grønne Tråd

Byens sammenhæng styrkes

Byens landskab - den grønne bakke, det historiske spor fra Springbækken og Svendborg Sunds blå overflade er de bærende elementer for helhedsplanen, der beskrives som ’en rejsefortælling i byens landskab, en udveksling mellem bakke og vand’. Når visionen er virkeliggjort, er der på den ene side skabt en serie byrum, der fortæller en samlende historie, der kan danne bindeled mellem bymidten og vandet, og på den anden side byrum, som hver især er bearbejdet ud fra sine individuelle kvaliteter.

Den Grønne Tråd skal forstås som et samlet byrum med en række forskellige funktioner. Planen videreudvikles løbende, og der kan stadig ske justeringer.

Den nye forbindelse mellem gågaden og havnen betyder, at havnen opleves som en integreret del af byen. Det bliver nemmere at orientere sig, og tilgængeligheden for fodgængere forbedres væsentligt.

Torvet og Lille Torv

Torvet er nyindrettet som et klassisk og enkelt torv med plads til nutidens forventninger til såvel ophold som til aktiv oplevelse inden for både kultur- og erhvervsliv.

Som et nyt samlende element i bybilledet er gulvet udført i en vekselvirkning mellem et historisk og et moderne udtryk. Brostenene er genanvendt og lagt i en ny retning, som følger terrænet. På den måde forstærkes oplevelsen af terrænet og perspektivet i rummet. Den aktive zone langs facaderne er udført som en bred kantzone i blandede formater af natursten og beton, der sikrer god tilgængelighed.

Krøyers Have, Ramsherred, Møllergade og trappen

Ramherred er nyindrettet efter samme belægningsprincip som Torvet med genanvendte brosten på kørefladen og god tilgængelig fodgængerzone langs kanterne. Biler kan skråparkere inden for en zone midt i byrummet. Strækningen er blevet grønnere med et varieret trævalg og bede med græsser og stauder, der giver en særlig karakter.

Krøyers Have er fredet. Havens kulturhistoriske identitet er blevet tydeliggjort, og det nedslidte areal er blevet forbedret til en værdig byhave og en kulturel lomme til pauser og fordybelse og mindre kulturelle arrangementer. Haven har gode klimatiske forhold, der inviterer til, at flere gør brug af byens grønne plet. Græsser og stauder danner en behagelig grøn ’ryg’ til opholdsmøbler og samtidig overgang mellem have og de private haver.

Møllergade er blevet styrket som handelsgade. Belægningen på strækningen mellem Lille Torv og den nye stiforbindelse mellem gågade og havn er blevet udskiftet. Den moderne, lyse belægning er blevet videreført fra Torvet og Lille Torv.

Stiforbindelsen er blevet formet ved et gennembrud fra Møllergade ned over byskrænten, hvor byens topografi er særlig markant (terrænspring >13 meter). Et spektakulært nyt, aktivt byrum for transit, sociale og kulturelle aktiviteter, ophold og, ikke mindst, bevægelse. Ved Toldbodvej forbinder Havnetrappen med trafikterminalen og fodgængerstrøget mellem Toldbodvej og Jessens Mole.